Často kladené otázky

Online kurzy angličtiny s lektorom


Online kurzy s lektorom sú pravidelné kurzy anglického jazyka pod vedením lektora angličtiny. Hoci tieto kurzy prebiehajú online formou, majú všetky atribúty bežných prezenčných kurzov. Pre klienta prinášajú vysokú mieru flexibility pri zachovaní efektivity vzdelávacieho procesu. Ponúkame pravidelnú výučbu s lektorom pre individuálnych klientov, skupiny či firmy.

Výučba prebieha presne tak ako v triede, no s tým rozdielom, že klient je doma a komunikácia sa uskutočňuje prostredníctvom obrazovky, mikrofónu a kamery. Výhodou takejto výučby je časová flexibilita (nepotrebujete nikam dochádzať), koncentrácia na tie isté materiály (študent a lektor sa spoločne sústredia na materiál na obrazovke, ktorý zdieľa lektor so študentom), online notebook (učebné osnovy, preberaná slovná zásoba, ktorú lektor vytvára pre študenta, no do ktorej vie zároveň vpisovať aj samotný študent) a možnosť používania rôznych softvérových nástrojov, či už na výučbu alebo konsolidáciu získaných vedomostí. Doba sa posunula, a my sa posúvame s ňou. Vyskúšajte našu online výučbu angličtiny a, ako mnohí naši aktuálni klienti, ani vy sa už zrejme neobzriete späť.

Keďže časová kapacita je obmedzená, voľné miesta vyhradené pre online prezenčnú výučbu sa rýchlo obsadia. Samozrejme sa stáva, že z rôznych dôvodov klienti ďalej nemôžu pokračovať v jazykovej výučbe a z času na čas sa vyskytne nezaplnené miesto. Ak by ste sa chceli vzdelávať pod našim vedením, kľudne sa nás opýtajte, či máme niečo voľné. Ale možno by vám vyhovovalo, ak by ste sa učili s nami, bez nás. Máme kurzy angličtiny pre samoukov a pripravujeme ďalšie.

Aby ste mohli plnohodnotne využívať výhody online kurzov angličtiny s lektorom, nebudete si zrejme musieť nič zháňať. Existuje totiž predpoklad, že všetko, čo treba, už doma máte. Budete potrebovať len zariadenie s obrazovkou (odporúčame počítač či laptop kvôli veľkosti obrazovky, nakoľko z menších zariadení by mohol byť problém s čitateľnosťou textu) a mikrofónom. My vám na email pošleme link, vy naň kliknete a hodina angličtiny sa môže začať. Všetko ostatné je v našej réžii.

Za kurzy anglického jazyka sa platí vopred na celý semester. S firemnými klientami sú dojednané individuálne podmienky, ktoré sú špecifikované v príslušných zmluvách o poskytovaní jazykového vzdelávania. Našim klientom sa však snažíme v maximálnej možnej miere vyjsť v ústrety, a v špecifických prípadoch sa je možné dohodnúť aj na iných podmienkach platby.

Lektori jazykového štúdia sú profesionálni edukátori, ktorí sa na každú hodinu pripravujú. Odmena za výučbu zahŕňa aj tento čas. Každý s našich klientov má nárok na bezplatné zrušenie maximálne dvoch hodín v rámci jedného semestra (polrok). Každá ďalšia zrušená hodina sa účtuje ako odučená. V prípade, že lektor má čas, je možné vymeškané hodiny po dohode nahradiť, no nie je to nárokovateľné. Viac sa dočítate v našich Obchodných podmienkach.

Klientov nášho jazykového štúdia nekontaktujeme v prípade, že meškajú alebo sa na hodinu nedostavia, či zabudnú. Ak sa do 15 minút nepripoja k lektorovi, hodina sa považuje za odučenú.

Ak už kurz nemôžete/nechcete navštevovať, je potrebné o tom písomne (kvôli dokladovateľnosti) upovedomiť lektorov jazykového štúdia Euphema. Ak sa klient počas doby dlhšej ako 30 dní nepripojí/nedostaví na kurz, a zároveň o tom písomne neupovedomí Jazykové štúdio Euphema, kurz sa bude považovať za riadne ukončený a nevzniká nárok na vrátenie kurzovného.