Obchodné podmienky

Marian Herud

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
JAZYKOVÉ ŠTÚDIO EUPHEMA

Všeobecné informácie

 • Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na Poskytovanie služieb jazykového vzdelávania a online jazykových kurzov pre samoukov a pre fyzické a právnické osoby organizovaných jazykovým štúdiom Euphema v zastúpení

  Mgr. Marian Herud – Jazykové štúdio Euphema na základe živnostenského listu v odbore vyučovanie cudzích jazykov a tlmočníctvo a prekladateľstvo, zapísaný v Živnostenskom registri pod číslom 560-15324,  Okresný úrad Námestovo,

  a

  Mgr. Miriama Herud – Jazykové štúdio Euphema na základe živnostenského listu v odbore vyučovanie cudzích jazykov a tlmočníctvo a prekladateľstvo, zapísaná v Živnostenskom registri pod číslom 860-19213, Okresný úrad Spišská Nová Ves.
 • Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti jazykového štúdia Euphema v zastúpení Mgr. Mariánom Herudom-Jazykové štúdio Euphema a Mgr. Miriamou Herud-Jazykové štúdio Euphema (ďalej len „Poskytovateľ služieb“) na jednej strane a zákazníkmi, ktorí si buď zakúpili online kurz anglického jazyka pre samoukov, alebo študentami zaradenými do skupinových alebo individuálnych kurzov, ktorými sú fyzické a právnické osoby, prípadne zákonní zástupcovia fyzickej osoby, ak je študentom osoba mladšia ako 18 rokov (ďalej len „Užívateľ služieb“). Všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvného vzťahu medzi Poskytovateľom služieb a Klientom.
 • Užívateľ služieb má záujem o poskytnutie vzdelávacích služieb výlučne pre seba a počas trvania výučby nemôže byť nahradený inou osobou.
 • Odchýlne dojednania medzi Poskytovateľom služieb a Klientom sú možné a majú prednosť pred ustanoveniami uvedenými v týchto obchodných podmienkach, a to v prípade, ak sú riadne dohodnuté a písomne potvrdené oboma stranami.
 • Tieto obchodné podmienky ako aj cenník jazykových kurzov sú, a budú zverejňované na webovej lokalite euphema.sk (ďalej len „Webstránka“).

2. Činnosť jazykového štúdia EUPHEMA

 • Jazykové štúdio Euphema ponúka svojim klientom prezenčné online jazykové kurzy pre deti a dospelé fyzické osoby ako aj právnické osoby a ich predmetom je online výučba anglického jazyka individuálnym spôsobom alebo výučba v malých skupinách podľa aktuálnej ponuky zverejnenej na webovej stránke Poskytovateľa služieb. Poskytovateľ služieb si vyhradzuje právo na zmenu v jazykových kurzoch, ktoré zverejňuje na svojej stránke euphema.sk.
 • Jazykové štúdio Euphema poskytuje online výučbu cudzích jazykov na systéme semestrálnej výučby, pričom 1 školský rok pozostáva z dvoch semestrov, z ktorých prvý trvá od druhého pondelka v mesiaci september do 31. januára a druhý od 3. februára do 30. júna kalendárneho roka. Po vzájomnej dohode s Klientom je možné trvanie kurzu skrátiť či predĺžiť aj počas letných mesiacov.
 • Každý jazykový kurz sa končí uplynutím jeho doby trvania, pokiaľ na základe písomnej dohody nie je stanovené inak.
 • Jazykové štúdio Euphema ďalej v oblasti výučby jazyka poskytuje online jazykové kurzy angličtiny pre samoukov. Cieľom týchto online kurzov je poskytnúť Užívateľovi služieb maximálnu flexibilitu pri súčasnom zachovaní kvalitnej jazykovej výučby s využitím výučbových videí, lekcií, testov a zadaní.

3. Objednávanie služieb a uzatváranie zmluvy

3.1 Objednávanie a uzatváranie zmluvy (prezenčná online výučba angličtiny)

 • Zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Užívateľom vzniká na základe vyplnenej záväznej prihlášky na kurz v papierovej alebo online forme, prípade e-mailom, kedy svojim podpisom alebo zaškrtnutím príslušného políčka súhlasí s obchodnými podmienkami organizácie.
 • Od zmluvy týkajúcej sa prezenčnej výučby môže Užívateľ odstúpiť najneskôr 3 pracovné dni pred začiatkom kurzu. Odhlásenie je potrebné uskutočniť písomne e-mailom
 • Pokiaľ z dôvodu mimoriadnych okolností zo strany Poskytovateľa nedôjde k uzavretiu zmluvy, zástupcovia jazykového štúdia o tom budú bezodkladne informovať svojich klientov alebo ich zákonných zástupcov, pričom Poskytovateľ služieb je povinný Užívateľovi služieb vrátiť prípadnú zaplatenú sumu, ak sa nepodarí nájsť pre Užívateľa iný vhodný jazykový kurz.

3.2 Objednávanie a uzatváranie zmluvy (online kurzy angličtiny pre samoukov)

 • Užívateľ si online kurzy angličtiny pre samoukov objednáva na webovej stránke Poskytovateľa služieb. Informácie o kurze, vrátane jeho obsahu, ceny a iných podmienkach sú uvedené individuálne priamo v popise každého jednotlivého online kurzu angličtiny pre samoukov. Ceny týchto kurzov sú uvádzané ako konečné.
 • Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené kontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Objednať“. Toto sa považuje za uzavretie kúpnej zmluvy medzi poskytovateľom a Užívateľom služby.  Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne.
 • Kúpna zmluva je archivovaná Poskytovateľom v elektronickej podobe a nie je verejne prístupná.

3.3 Zákaznícky účet

 • Pre zakúpenie a používane online kurzov pre samoukov je potrebné vytvoriť si online účet. Užívateľ môže následne vstupovať do tohto zákazníckeho účtu. Vzhľadom na charakter tovaru nie je možné používať online kurzy pre samoukov bez registrácie.
 • Užívateľ nie je oprávnený umožniť využívanie zákazníckeho účtu tretím osobám.
 • Zákaznícky účet môže byť zrušený v prípade, že na základe dôkazov sa dospeje k zisteniu, že účet bol používaný inou osobou, zdieľaný alebo dotyčný užívateľ sťahoval, zdieľal, kopíroval, pozmeňoval alebo iným spôsobom zasahoval do štruktúry či obsahu online kurzov pre samoukov bez výhradného písomného súhlasu Poskytovateľa služby.

4. Práva a povinnosti užívateľa online kurzov angličtiny pre samoukov

 • Užívateľ nemá právo prepožičať svoj login a heslo tretím osobám a počas trvania výučby nemôže byť nahradený inou osobou. Tieto údaje sú neprenosné a Užívateľ sa zaväzuje neposkytnúť ich iným osobám. V prípade preukázateľného zneužitia prihlasovacích údajov si Prevádzkovateľ vyhrazuje právo okamžite zrušiť užívateľský účet a nevracať Užívateľovi zaplatenú sumu.
 • Všetky materiály obsiahnuté v aplikácii sú chránené autorským zákonom, výhradným majiteľom autorských práv je prevádzkovateľ. Užívateľ smie tieto materiály používať výhradne pre svoje vlastné študijné potreby a nemá právo ich poskytovať tretím stranám v elektronickej ani tlačenej podobe (bez písomného súhlasu majiteľa práv), podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon.
 • Ak nie je uvedené inak, Poskytovateľ služieb vlastní všetky práva duševného vlastníctva na túto stránku, metodiku výučby, ako aj všetky materiály. Všetky tieto práva duševného vlastníctva sú vyhradené.

Výslovne sa zakazuje:
(a) publikovať materiál z tejto webovej stránky
(b) predávať, prenajímať alebo sub-licencovať materiál z našej webstránky,
(c) reprodukovať, duplikovať, pozmeňovať a kopírovať materiály z našej webstránky, pokiaľ na to nie sú vyslovene určené (napr. pracovné listy na stiahnutie)
(d) upraviť akýkoľvek materiál z našich webových stránok;

 • Zakazuje sa také používanie webstránky Poskytovateľa, ktoré by ju mohlo poškodiť, alebo zneprístupniť pre iných užívateľov, alebo akýmkoľvek spôsobom, ktorý je protiprávny, nezákonný, podvodný alebo škodlivý, alebo v súvislosti s akoukoľvek protiprávnou, nezákonnou, podvodnou alebo škodlivou činnosťou alebo účelom. Zakazuje sa používať naše webové stránky pre akékoľvek účely súvisiace s marketingom bez výslovného písomného súhlasu Poskytovateľa služieb.
 • V prípade porušenia niektorého z týchto pravidiel si Poskytovateľ služieb vyhradzuje právo okamžite zrušiť užívateľský účet Užívateľa a nevrátiť žiadnu časť poplatku.

5. Jazykové kurzy, dĺžka vyučovacej hodiny a počet vyučovacích hodín (prezenčné kurzy angličtiny)

 • Všetky jazykové kurzy trvajú počas školského roka tak, ako je uvedené v ods. 2.3 týchto Obchodných podmienok.
 • Dĺžka jedného sedenia (hodiny) je 45 alebo 60 minút podľa dohody s Užívateľom. Počas vyučovacej hodiny sa neposkytujú prestávky.
 • Jazykové kurzy neprebiehajú počas dní pracovného pokoja, víkendov a školských prázdnin.

6. Cena jazykových kurzov, platobné podmienky

 • Cena verejných jazykových kurzov je uvedená v cenníku na Webstránke jazykového štúdia. Cena individuálneho sedenia je uvedená na stránke a vzťahuje sa výlučne na klientov dochádzajúcich k Poskytovateľovi služieb. Cenu za jazykový kurz je možné zaplatiť v deň začatia kurzu, a to buď v celosti alebo v splátkach, ktorých počet a obdobie úhrady je predmetom dohody Klienta s Poskytovateľom služby. Cena jazykového kurzu sa považuje za zaplatenú až jej zaplatením k rukám zástupcov Jazykového štúdia Euphema alebo pripísaním na bankový účet Poskytovateľa.
 • Cena kurzov uskutočňujúcich sa v priestoroch Klienta je predmetom cenovej ponuky a následnej dohody s takýmto klientom zohľadňujúc špecifiká presunu Poskytovateľa služieb a iné špecifiká.
 • Učebnice, učebné pomôcky ako aj ďalšie potreby Klientov na jazykových kurzoch nie sú zahrnuté v cene kurzu, ktorá je uvedená na Webstránke.
 • Po uzavretí Zmluvy sa zaplatená cena za jazykový kurz nevracia Klientovi zo žiadnych dôvodov, okrem dôvodov zrušenia jazykového kurzu zo strany Jazykového štúdia Euphema, a to len v pomernej časti nevyčerpaných vyučovacích hodín a len pokiaľ nebol poskytnutý adekvátny náhradný jazykový kurz či individuálna výučba.

7. Rušenie hodín a storno poplatky (prezenčné online kurzy)

 • V prípade, že sa Užívateľ, ktorý navštevuje skupinový kurz, nezúčastní na vyučovaní, Poskytovateľ nemá povinnosť poskytnúť mu žiadnu finančnú kompenzáciu či hodinu nahradiť.
 • Ak sa na danej vyučovacej hodine nezúčastní ani jeden Klient zaradený v skupinovom kurze, táto hodina sa bude považovať za odučenú.
 • Každý individuálny Klient má nárok na dve bezplatné absencie za semester (polrok) pod podmienkou, že dá lektorovi vedieť o svojej absencii min. 24 hodín pred danou vyučovacou hodinou. Každá ďalšia zrušená hodina sa účtuje ako odučená (účtuje sa storno poplatok vo výške 100%).
 • Zrušené a odučené hodiny daného Klienta a skupiny sú zaznamenávané elektronicky v online bloku Klienta, ktorý ich má kedykoľvek k nahliadnutiu
 • Žiaden storno poplatok sa nebude účtovať, ak sa jazykový lektor a jeho klient dohodnú na odučení hodiny v náhradnom termíne. Takáto náhrada zrušených hodín zo strany Klienta však nie je nárokovateľná a vykoná sa iba vtedy, ak to danému lektorovi umožňujú časové kapacity.
 • Klientom zrušené hodiny nie je možné prenášať do nasledujúceho semestra.
 • Poskytovateľ je povinný čakať na Klienta maximálne 15 minút. Ak sa Klient ani po tomto časovom úseku od dohodnutého začiatku hodiny na danú hodinu nedostaví a neupovedomí svojho lektora, lektor sa bude domnievať, že Klient nemá v úmysle na hodinu prísť, a hodinu bude považovať za zrušenú. Poskytovateľ služieb nemá povinnosť Klienta kontaktovať, alebo iným spôsobom ho upovedomovať, že mešká alebo, že zabudol prísť na hodinu. Každý účastník výučby sám zodpovedá za presnosť dochádzky a absencie.

8. Odstúpenie od zmluvy

8.1 Odstúpenie od zmluvy (prezenčné online kurzy s lektorom)

 • Jazykové štúdio Euphema môže od zmluvy odstúpiť v prípade:

– nenaplnenia kapacít kurzu
– že Klient svojim správaním ohrozuje majetok alebo zdravie ostatných účastníkov kurzu alebo personálu Jazykového štúdia
– ak Klient neuhradí dohodnuté kurzovné v lehote splatnosti.

Zmluvu môže ukončiť ktorákoľvek zo strán písomnou výpoveďou (emailom) s jednomesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť dňom oznámenia výpovede druhej zmluvnej strane.

V prípade akýchkoľvek sťažností zo strany Klienta je potrebné tieto bezodkladne nahlásiť písomnou formou (e-mailom na adresu euphema@euphema.sk), najneskôr však do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia výučby. Za prevzatie výučby sa považuje prvá odučená hodina v semestri.

8.2 Odstúpenie od zmluvy (online kurzy pre samoukov)

 • V prípade nespokojnosti zákazníka s online kurzom pre samoukov, má zákazník možnosť odstúpenia od zmluvy v lehote 14 dní a dostane tak späť plnú sumu, ktorú za kurz zaplatil, na základe zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb, na základe písomne doručenej reklamácie (prostredníctvom e-mailu euphema@euphema.sk). Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy ako je uvedené vyššie. Po uplynutí tejto doby nie je možné zaplatenú sumu vyplatiť späť.
 • Zaplatením sumy za kurz má Užívateľ služby nárok na plnom využívaní online kurzu pre samoukov. V prípade, že sa užívateľ na kurz nedokázal prihlásiť alebo nezískal prístup k zakúpenému kurzu, je potrebné, aby kontaktoval Poskytovateľa, ktorý zjedná nápravu.

9. Zodpovednosť

 • Jazykové štúdio Euphema nepreberá zodpovednosť za nedosiahnutie špecifických jazykových cieľov Užívateľa súvisiacich s jazykovým kurzom a prípadné škody s tým spojené. Jazykové štúdio Euphema nenesie zodpovednosť za zrušenie jazykových kurzov z dôvodu nepredvídateľných okolností.

10. Záverečné ustanovenia 

 • Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozvrhnutia stránky, videí, fotiek, grafiky, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, prináleží Poskytovateľovi služieb. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu Poskytovateľa.
 • Jazykové štúdio Euphema si vyhradzuje právo jednostranne meniť tieto všeobecné obchodné podmienky ako aj poplatok za jazykové kurzy či online kurzy pre saoukov uvedené na stránke euphema.sk. Uskutočnené zmeny budú oznámené na stránke www.euphema.sk.
 • V prípade akýchkoľvek sporov vzniknutých zo Zmlúv a týchto Obchodných podmienok sa zaväzujú strany vyriešiť predovšetkým vzájomnou dohodou.

Tieto všeobecné obchodné podmienky boli aktualizované dňa 12. októbra 2022