Pravidlá ochrany osobných údajov

I. Základné ustanovenia

 • Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je Mgr. Marian Herud – Jazykové štúdio Euphema a Mgr. Miriama Herud – Jazykové štúdio Euphema (ďalej len: „Prevádzkovateľ“).
 • Prevádzkovateľ sa zaväzuje rešpektovať a ochraňovať Vaše súkromie. Vaše osobné údaje sú spracovávané v súlade so zákonom 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov, v platnom znení a s princípmi rámcových smerníc Európskej únie pre ochranu dát, najmä so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 95/46 / ES.
 • V prípade, ak máte akékoľvek otázky, môžete sa na nás obrátiť (i) prostredníctvom elektronickej pošty na adrese euphema@euphema.sk alebo (ii) telefonicky na čísle 0949007917 alebo 0902119399 alebo (iii) prostredníctvom kontaktného formulára na našej stránke www.euphema.sk
 • Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.
 • Dotknutou osobou ste Vy, pretože práve Vaše osobne údaje prevádzkovateľ spracúva.
 • Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

 • Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky či dopytu, a sú predovšetkým uvedené na (i) dohodách, zmluvách ktoré sme s Vami uzavreli alebo (ii) ste ich vyplnili vo formulári na webovej stránke pri prihlasovaní alebo kupovaní našich produktov a služieb, prípadne (iii) ste nám ich zaslali alebo poskytli v rámci vzájomnej korešpondencie alebo komunikácie, alebo (iv) sme ich odvodili od iných údajov, ktoré ste nám poskytli.
 • Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy alebo spracovanie objednávky zákazníka.
 • Nespracúvame žiadne osobitné kategórie osobných údajov, ktoré sú obzvlášť citlivé (údaje odhaľujúce rasový alebo etnický pôvod (nie je možné teda spracovávať národnosť, údaje odhaľujúce politické názory, údaje odhaľujúce náboženskú vieru alebo filozofické presvedčenie, genetické údaje, biometrické údaje, údaje týkajúce sa zdravia a údaje týkajúce sa sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie).

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je
 • plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom
 • predaj našich produktov a služieb
 • oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov),
 1. Účelom spracovania osobných údajov je
 • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, príp. iný kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
 • registrácia prostredníctvom osobnej emailovej adresy a prístupového hesla za účelom identifikácie užívateľa a povolenia prístupu do jeho osobného účtu
 • zasielanie oznamov a výkon marketingových aktivít, a to najmä kontaktovanie e-mailom, telefónom a pomocou sms správ.

Pre vytvorenie objednávky online kurzu pre samoukov sa zadávajú fakturačné údaje objednávateľa (konkrétne meno a priezvisko, ulica a popisné číslo, mesto a PSČ), ktoré sa uvádza na faktúre a v účtovnej dokumentácii prevádzkovateľa. Tieto informácie sú archivované podľa zákona. Aplikácia zhromažďuje údaje o aktivitách používateľa v jeho účte, zadaných odpovediach, výsledkoch a pod. Tieto informácie slúžia pre pohodlie užívateľa, sledovanie jeho pokroku atď. Prevádzkovateľ informácie o výsledkoch testov ukladá iba u registrovaných užívateľov.

Užívateľ, ktorý sa prihlási na odber newslettera, má právo sa kedykoľvek z odberu odhlásiť. Odkaz na odhlásenie z odberu newslettera je umiestnený v päte webstránky www.euphema.sk.

 1. Ak je právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov súhlas, môžete ho kedykoľvek odvolať (i) elektronickou poštou na adresu euphema@euphema.sk, (ii) osobne, (iii) prostredníctvom odkazu v správe alebo (v) v rozhraní online kontaktného formulára. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. V prípade odvolania súhlasu Vaše osobné údaje prestaneme bezodkladne spracúvať a vymažeme ich.
 2. V prípade, ak prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje aj na inom právnom základe, ako je Váš súhlas, odvolaním súhlasu nezaniká jej oprávnenie spracúvať Vaše osobné údaje na iných právnych základoch.

IV. Platby platobnou kartou

Platby platobnou kartou sú uskutočňované prostredníctvom tretej strany cez platobnú inštitúciu TrustPay (https://www.trustpay.sk/). Pre uskutočnenie transakcie prevádzkovateľ poskytuje informácie o objednávke tejto tretej strane; jedná sa o e-mail užívateľa, čiastku objednávky a variabilný symbol, spolu s referenciou klienta.

V. Doba uchovávania osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje
 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
 • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie po dobu 10 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
 1. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

VI. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

 1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby:
 • podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy,
 • účtovné a právne služby
 1. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia cloudových služieb, ktoré slúžia na uchovanie týchto údajov.
 • Prostredníctvom hostingu našej webovej stránky môže mať prístup s údajom správca webovej lokality WebHouse, s.r.o. Paulínska 20, 917 01 Trnava,
 • Platby platobnou kartou prebiehajú prostredníctvom tretej strany cez platobnú bránu a citlivé informácie nie sú žiadnym spôsobom uchovávané na našej webovej stránke.
 • Príjemcami Vašich osobných údajov sú prevádzkovatelia Jazykového štúdia Euphema, ktorí spracovávajú osobné údaje za účelom plnenia zmluvy, fakturácie, či pre marketingové účely.
 • Nikdy neposkytujeme, nepredávame ani nevymieňame vaše osobné údaje na marketingové účely tretím stranám. Údaje, ktoré sa poskytujú tretím stranám, sa používajú len na poskytnutie našich služieb pre vás. Vaše osobné údaje nebudú bez Vášho súhlasu zverejnené ani poskytnuté tretím osobám okrem sprostredkovateľov.

VII. Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v Zákone máte
 • právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,
 • právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,
 • právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
 • právo na prenosnosť údajov podľa § 26 Zákona,
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok.
 1. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VIII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä ochrana heslom, šifrovanie údajov na cloudových úložiskách a ochrana antivírusovým, anti-phishingovým a antimalware programom.
 3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

IX. Spracúvanie osobných údajov detí

 1. Osobné údaje detí mladších ako 16 rokov je možné spracúvať len v osobitných a odôvodnených prípadoch. V prípade, ak máte menej ako 16 rokov, a poskytli ste nám súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov, je potrebné, aby bol tento súhlas udelený a potvrdený aj Vaším zákonným zástupcom. V tejto súvislosti môžeme od Vás požadovať dátum narodenia ako jeden z osobných údajov na účely overenia Vášho veku. Ak Vaše osobné údaje spracúvame na inom právnom základe ako je Váš súhlas, môžeme vyžadovať potvrdenie a súhlas Vášho zákonného zástupcu.

X. Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámení s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára alebo podpisom súhlasu so spracovaním osobných údajov. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámení s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach (www.euphema.sk)

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 19. 10. 2022