Obsah kurzu
ÚVOD
V úvodnej lekcii si povieme o najzákladnejších rozdieloch medzi slovenčinou a angličtinou.
0/2
LEKCIA 2.
V tejto lekcii si povieme ako sa tvoria otázky so slovesom byť a naučíme sa používať krátke odpovede. V oblasti slovnej zásoby si precvičíme slovíčka týkajúce sa tém národov a národností, zamestnania a vyjadrovanie pocitov. Rovnako sa naučíme rozprávať o svojich základných identifikačných údajoch.
0/12
LEKCIA 3.
V tejto lekcii sa oboznámime s anglickými členmi, no predovšetkým s neurčitým členom "a" a "an". Zároveň si povieme niečo o jednotnom a množnom čísle. Naučíme sa používať ukazovacie zámená ako tento, tamten, tieto a tamtie. V rámci slovnej zásoby sa zase naučíme, ako sa po anglicky povedia bežné predmety z každodenného života, číslovky od 11 do 100 a napokon si povieme, ako vyjadríme, koľko je hodín.
0/12
LEKCIA 4.
V tejto lekcii sa zameriame na privlastňovanie. Povieme si o privlastňovacích zámenách v angličtine a rovnako si vysvetlíme koncept privlastňovacieho 's. V oblasti slovnej zásoby sa naučíme slovíčka spojené s rodinou a angličtinu si precvičíme aj v kontexte najbežnejších prídavných mien.
0/8
LEKCIA 5.
V tejto lekcii sa budeme zaoberať jedným z najzákladnejších časov, ktorý sa volá prítomný priebehový čas. Naučíme sa aj slovíčka na tému jedlo a nápoje a potom si tieto dva javy precvičíme v praktickej komunikácii.
0/7
LEKCIA 6.
V tejto lekcii sa ešte hlbšie pozrieme na prítomný jednoduchý čas, a síce na otázky. Vysvetlíme si aj tvorenie otázok s opytovacími zámenami a porovnáme si ich s otázkami so slovesom byť. V slovnej zásobe sa zameriame na služby a prítomný jednoduchý čas si precvičíme v konverzácií o každodenných činnostiach.
0/9
LEKCIA 7.
V siedmej lekcii sa naučíme používať predmetové zámená, ako jemu, nás alebo mne. Ďalej si povieme, ako vyjadriť naše schopnosti pomocou slovesa "can" (vedieť). V rámci slovnej zásoby sa oboznámime so slovesami, ktoré používame na vyjadrenie toho, čo máme, nemáme radi, čo nám vadí, čo milujeme či neznášame. No a v súvislosti s tým sa naučíme aj hovoriť o tom, čo radi robíme vo svojom voľnom čase.
0/9
LEKCIA 8.
V ôsmej lekcii sa naučíme používať väzbu "there is", ktorá slúži na vyjadrenie toho, čo sa kde nachádza. Slovná zásoba je zase upriamená na miesta v meste ako kostol, vlaková stanica či nemocnica, ďalej miestnosti v dome a tiež nábytok. Napokon si povieme aj to, ako používať predložky miesta ako na, medzi, pred atď.
0/10
LEKCIA 9.
V deviatej lekcii si povieme, ako používať minulý tvar slovesa byť, teda bol som, boli ste atď., ako v kladných, tak aj v záporných vetách a otázkach. V rámci slovnej zásoby sa naučíme vyjadrovať radové číslovky (prvý, druhý, desiaty), mesiace, roky a napokon aj celé dátumy.
0/8
LEKCIA 10.
Gramatika desiatej lekcie je zameraná na minulý čas pravidelných a nepravidelných slovies, a slovná zásoba sa upriamuje na činnosti, ktoré radi robievame na dovolenkách. V praktickej časti spojíme všetko dokopy a porozprávame sa o tom, čo sme robili na našej poslednej dovolenke.
0/10
LEKCIA 11.
V lekcii 11. sa bližšie oboznámime so slovesami have, do, get a go, a naučíme sa, ako sa po anglicky povedia ďalšie bežné činnosti z každodenného života. Povieme si, ako sa používa rozkazovací spôsob a naučíme sa aj, ako niekomu jednoducho povedať, kadiaľ má ísť.
0/7
LEKCIA 12.
V lekcii 12. sa konečne začneme venovať prítomnému času, ktorý vyjadruje čo sa deje práve teraz, v prítomnosti. Ďalej sa naučíme farby, časti oblečenia a nakoniec si to všetko pekne zopakujeme v konverzácii.
0/8
LEKCIA 13.
Táto lekcia je zameraná na pochopenie a praktické precvičenie rozdielov medzi dvom základnými prítomnými časmi, prítomným jednoduchým časom a prítomným priebehovým časom. V rámci slovnej zásoby sa naučíme predložky, ktoré sa používajú s rôznymi časovými vyjadreniami.
0/6
LEKCIA 14.
Lekcia 14. je zameraná na vyjadrovanie budúceho času. Budúci čas sa naučíme používať aj v spojitosti vyjadrovania času.
0/4
LEKCIA 15.
V tejto lekcii sa naučíme ako vyjadrovať plány. Okrem toho sa v slovnej zásobe pozrieme ako po anglicky povedať rôzne formy dopravy.
0/6
Kurz angličtiny pre úplných začiatočníkov A1
Obsah lekcie

7 Grammar

Sloveso can

Sloveso can [kæn] používame na vyjadrovanie:

  • schopností a zručností I can (Viem)
  • povolenia I can (môžem)

Na rozdiel od väčšiny anglických slovies má toto sloveso rovnaký tvar vo všetkých osobách, vrátane tretej osoby jednotného čísla, v ktorej nepriberá koncové -s.

Grammar POINT

Sloveso can

Can používame vždy v spojení s iným slovesom.

Za slovesom can vždy nasleduje neurčitok hlavného slovesa.

  • can vo význame vedieť
    v tomto prípade je potrebné si uvedomiť, že hovoríme o tom, čo vieme robiť, teda rozprávame o svojich schopnostiach či zručnostiach

can drive. Viem šoférovať.
He can cook. On vie variť.

  • can vo význame môcť
    slovesom can vieme vyjadriť aj možnosť alebo povolenie niečo urobiť

can go home. Môžem ísť domov.
They can smoke inside. Oni môžu fajčiť vo vnútri.

Zápor tvoríme pomocou slova not, ktoré napojíme priamo na can, a vznikne z nich cannot. Netreba zabudnúť, že sa to píše spolu, ako jedno slovo. Za cannot nasleduje opäť neurčitok plnovýznamového slovesa.

We cannot come. Nemôžeme prísť.
You cannot leave. Nemôžeš odísť.
I cannot swim. Neviem plávať.
Sandra cannot dance. Sandra nevie tancovať.

Skrátenou formou cannot je can't [kænt] a bežne sa používa v každodennej angličtine. Cannot je oveľa formálnejšie a niekedy môže znieť až neprirodzene.

We cannot come. > We can't come.
I cannot swim. > I can't swim.

Otázky tvoríme zmenou slovosledu, teda prehodením osoby (podmetu) a slovesa can. Otázku začneme slovesom can, po ktorom bude nasledovať podmet (kto/čo), za ktorým pôjde neurčitok slovesa.

Can you drive? Vieš šoférovať?
Can they speak Slovak? Vedia hovoriť po slovensky?

Ak chceme v otázke použiť opytovacie zámeno, postavíme ho na úplný začiatok:

What can you cook? Čo vieš navariť?
When can we come? Kedy môžeme prísť?

Na otázky can môžeme odpovedať dlhou alebo krátkou odpoveďou (prirodzenejšie však znie krátka odpoveď).

Can you sing? (Vieš spievať?)
Yes, I can. (Áno, viem.) / Yes, I can sing. (Áno, viem spievať.)
No, I can't. (Nie, neviem.) / No, I can't sing. (Nie, neviem spievať.)

Can we come? (Môžeme prísť?)
Yes, you can. (Áno, môžete.) / Yes, you can come. (Áno, môžete prísť.)
No, you can't. (Nie, nemôžete.) / No, you can't come. (Nie, nemôžete prísť.)

0% Dokončené