Obsah kurzu
ÚVOD
V úvodnej lekcii si povieme o najzákladnejších rozdieloch medzi slovenčinou a angličtinou.
0/1
LEKCIA 2.
V tejto lekcii si povieme ako sa tvoria otázky so slovesom byť a naučíme sa používať krátke odpovede. V oblasti slovnej zásoby si precvičíme slovíčka týkajúce sa tém národov a národností, zamestnania a vyjadrovanie pocitov. Rovnako sa naučíme rozprávať o svojich základných identifikačných údajoch.
0/11
LEKCIA 3.
V tejto lekcii sa oboznámime s anglickými členmi, no predovšetkým s neurčitým členom "a" a "an". Zároveň si povieme niečo o jednotnom a množnom čísle. Naučíme sa používať ukazovacie zámená ako tento, tamten, tieto a tamtie. V rámci slovnej zásoby sa zase naučíme, ako sa po anglicky povedia bežné predmety z každodenného života, číslovky od 11 do 100 a napokon si povieme, ako vyjadríme, koľko je hodín.
0/11
LEKCIA 4.
V tejto lekcii sa zameriame na privlastňovanie. Povieme si o privlastňovacích zámenách v angličtine a rovnako si vysvetlíme koncept privlastňovacieho 's. V oblasti slovnej zásoby sa naučíme slovíčka spojené s rodinou a angličtinu si precvičíme aj v kontexte najbežnejších prídavných mien.
0/6
LEKCIA 5.
V tejto lekcii sa budeme zaoberať jedným z najzákladnejších časov, ktorý sa volá prítomný priebehový čas. Naučíme sa aj slovíčka na tému jedlo a nápoje a potom si tieto dva javy precvičíme v praktickej komunikácii.
0/5
LEKCIA 6.
V tejto lekcii sa ešte hlbšie pozrieme na prítomný jednoduchý čas, a síce na otázky. Vysvetlíme si aj tvorenie otázok s opytovacími zámenami a porovnáme si ich s otázkami so slovesom byť. V slovnej zásobe sa zameriame na služby a prítomný jednoduchý čas si precvičíme v konverzácií o každodenných činnostiach.
0/9
LEKCIA 7.
V siedmej lekcii sa naučíme používať predmetové zámená, ako jemu, nás alebo mne. Ďalej si povieme, ako vyjadriť naše schopnosti pomocou slovesa "can" (vedieť). V rámci slovnej zásoby sa oboznámime so slovesami, ktoré používame na vyjadrenie toho, čo máme, nemáme radi, čo nám vadí, čo milujeme či neznášame. No a v súvislosti s tým sa naučíme aj hovoriť o tom, čo radi robíme vo svojom voľnom čase.
0/7
LEKCIA 8.
V ôsmej lekcii sa naučíme používať väzbu "there is", ktorá slúži na vyjadrenie toho, čo sa kde nachádza. Slovná zásoba je zase upriamená na miesta v meste ako kostol, vlaková stanica či nemocnica, ďalej miestnosti v dome a tiež nábytok. Napokon si povieme aj to, ako používať predložky miesta ako na, medzi, pred atď.
0/9
LEKCIA 9.
V deviatej lekcii si povieme, ako používať minulý tvar slovesa byť, teda bol som, boli ste atď., ako v kladných, tak aj v záporných vetách a otázkach. V rámci slovnej zásoby sa naučíme vyjadrovať radové číslovky (prvý, druhý, desiaty), mesiace, roky a napokon aj celé dátumy.
0/8
LEKCIA 10.
Gramatika desiatej lekcie je zameraná na minulý čas pravidelných a nepravidelných slovies, a slovná zásoba sa upriamuje na činnosti, ktoré radi robievame na dovolenkách. V praktickej časti spojíme všetko dokopy a porozprávame sa o tom, čo sme robili na našej poslednej dovolenke.
0/9
LEKCIA 11.
V lekcii 11. sa bližšie oboznámime so slovesami have, do, get a go, a naučíme sa, ako sa po anglicky povedia ďalšie bežné činnosti z každodenného života. Povieme si, ako sa používa rozkazovací spôsob a naučíme sa aj, ako niekomu jednoducho povedať, kadiaľ má ísť.
0/7
LEKCIA 12.
V lekcii 12. sa konečne začneme venovať prítomnému času, ktorý vyjadruje čo sa deje práve teraz, v prítomnosti. Ďalej sa naučíme farby, časti oblečenia a nakoniec si to všetko pekne zopakujeme v konverzácii.
0/8
LEKCIA 13.
Táto lekcia je zameraná na pochopenie a praktické precvičenie rozdielov medzi dvom základnými prítomnými časmi, prítomným jednoduchým časom a prítomným priebehovým časom. V rámci slovnej zásoby sa naučíme predložky, ktoré sa používajú s rôznymi časovými vyjadreniami.
0/5
LEKCIA 14.
Lekcia 14. je zameraná na vyjadrovanie budúceho času. Budúci čas sa naučíme používať aj v spojitosti vyjadrovania času.
0/4
LEKCIA 15.
V tejto lekcii sa naučíme ako vyjadrovať plány. Okrem toho sa v slovnej zásobe pozrieme ako po anglicky povedať rôzne formy dopravy.
0/5
Kurz angličtiny pre úplných začiatočníkov (A1)
Obsah lekcie

Sloveso can [kæn] používame na vyjadrovanie:

A) schopností a zručností (I can – Viem)

B) povolenia (I can – Môžem)

Na rozdiel od väčšiny anglických slovies má toto sloveso rovnaký tvar vo všetkých osobách, vrátane tretej osoby jednotného čísla, v ktorej nepriberá koncové -s.

SINGULÁR

  1. I can
  2. you can
  3. he can

she can

it can

PLURÁL

  1. we can
  2. you can
  3. they can

Can používame vždy v spojení s iným slovesom.

Za slovesom can vždy nasleduje neurčitok hlavného slovesa.

  1. Can vo význame vedieť

V tomto prípade je potrebné si uvedomiť, že hovoríme o tom, čo vieme robiť, teda rozprávame o svojich schopnostiach či zručnostiach.

I can drive. – Viem šoférovať.

He can cook. – On vie variť.

  1. Can vo význame môcť

Slovesom can vieme vyjadriť aj možnosť, resp. povolenie.

I can go home. – Môžem ísť domov.

They can smoke inside. – Oni môžu fajčiť vo vnútri.

ZÁPOR

Zápor tvoríme pomocou slova „not„, ktoré napojíme priamo na „can„, a vznikne z nich „cannot„. Nesmieme však zabúdať, že sa to píše spolu, ako jedno slovo. Za cannot nasleduje opäť neurčitok plnovýznamového slovesa.

We cannot come. – Nemôžeme prísť.

You cannot leave. – Nemôžeš odísť.

I cannot swim. – Neviem plávať.

Sandra cannot dance. – Sandra nevie tancovať.

Skrátenou formou cannot je can't [kænt] a bežne sa používa v hovorovej angličtine.

We cannot come. -> We can't come.

I cannot swim. -> I can't swim.

OTÁZKY

Otázky tvoríme zmenou slovosledu, teda vymenením osoby (podmetu) a slovesa can. Otázku začneme slovesom can, po ktorom bude nasledovať podmet (kto/čo), za ktorým pôjde neurčitok slovesa:

Can you drive? – Vieš šoférovať?

Can they speak Slovak? – Vedia hovoriť po slovensky?

Ak chceme v otázke použiť opytovacie zámeno, postavíme ho na úplný začiatok:

What can you cook? – Čo vieš navariť?

When can we come? – Kedy môžeme prísť?

KRÁTKE ODPOVEDE

Na otázky s can môžeme odpovedať dlhou alebo krátkou odpoveďou (prirodzenejšie však vždy znie krátka odpoveď).

Can you sing? (Vieš spievať?)

KLADNÁ ODPOVEĎ: Yes, I can. (Áno, viem.) / Yes, I can sing. (Áno, viem spievať.)

ZÁPORNÁ ODPOVEĎ: No, I can't. (Nie, neviem.) / No, I can't sing. (Nie, neviem spievať.)

Can we come? (Môžeme prísť?)

KLADNÁ ODPOVEĎ: Yes, you can. (Áno, môžete.) / Yes, you can come. (Áno, môžete prísť.)

ZÁPORNÁ ODPOVEĎ: No, you can't. (Nie, nemôžete.) / No, you can't come. (Nie, nemôžete prísť.)

0% Dokončené