Predprítomný čas priebehový

Marian Herud

YouTube video

Kde často chybujeme?

Už ste sa aj v rámci našich videí či blogu mohli podrobnejšie oboznámiť s predprítomným časom jednoduchým. V tomto článku si povieme niečo o jeho najbližšom príbuznom  – čase predprítomnom priebehovom (Present Perfect Continuous). Začnime však s tým čo už poznáte.

Určite ste už počuli o priebehovom aspekte v angličtine. Priebehový aspekt v anglickom jazyku vyjadruje, že práve niečo prebieha, v istom čase prebiehalo či bude prebiehať.

Napríklad veta:

Sedím tu. (práve teraz).
I’m sitting here. (right now)

Použitím priebehového aspektu (kombinácia slovesa be a plnovýznamového slovesa s príponou –ing) napríklad vyjadrím čo robím práve teraz v tomto okamihu.

I'm sitting.

No čo ak chcem povedať ako dlho už robím to čo robím práve teraz?

Sedím tu už dve hodiny.

Mnohí by túto vetu preložili jednoducho ako

I’m sitting here for two hours.

No takýto preklad nie je správny.

Ak chceme v angličtine vyjadriť ako dlho už robím to čo práve robím použijeme slovesný čas, ktorý je určený presne na tento účel – čas predprítomný priebehový (present perfect continuous).

Ako tento čas tvoríme

Tvoríme ho nasledovne:

OSOBA + HAVE/HAS + BEEN + SLOVESO (-ING)

Vyššie uvedená slovenská veta bude teda v angličtine vyzerať takto:

Sedím tu už dve hodiny.
I have been sitting here for two hours.

Keď vyjadrujeme trvanie – ako dlho už niečo robíme – použijeme anglickú predložku for.

Sedím tu už dve hodiny.
I have been sitting here for two hours.

V slovenčine, nepoužívame v tomto prípade žiadnu predložku. No v angličtine sa nedá povedať jednoducho “I have been sitting here two hours.“  Predložky v angličtine často nahrádzajú slovenské pády a v tomto prípade je predložka „for“ pre vyjadrenie trvania nevyhnutná.

Keď vyjadrujeme od kedy už niečo robíme použijeme slovo since (od).

Sedím tu už od tretej.
I have been sitting here since three o‘clock.

Prítomný priebehový vs predprítomný priebehový

Porovnajme si teraz na pár príkladoch rozdiel  medzi prítomným priebehovým časom (čo robím práve teraz) a predprítomným priebehovým časom (ako dlho už robím to čo robím teraz).

Čítam tú knihu.
I’m reading the book.

Čítam tú knihu už dva mesiace.
I’ve been reading the book for two months

Píšem knihu.
I’m writing a book.

Píšem knihu už od minulého mesiaca.
I’ve been writing a book since last month.

Predprítomný jednoduchý vs predprítomný priebehový

A teraz si porovnajme tento čas predprítomný priebehový s jeho najbližším príbuzným – časom predprítomným jednoduchým. Len pre občerstvenie vedomostí, predprítomný jednoduchý čas vyjadruje to čo som už doteraz urobil, no informácia o čase nie je známa či dôležitá.

som ten film videl.
I have seen the movie.

Ten film pozerám už dve hodiny.
I have been watching the movie for two hours.

som cestoval do USA.
I have traveled to the USA.

Cestujem už 12 hodín.
I have been traveling for 12 hours.

A teraz skúsme všetky tieto tri časy dokopy.

(Práve) cestujem.
I am traveling.

Už som cestoval do USA.
I have travelled to the USA.

Cestujem už 12 hodín.
I have been travelling for 12 hours.

Už som ten film videl.
I have seen the movie.

Pozerám film.
I’m watching a movie.

Ten film pozerám už dve hodiny.
I have been watching the movie for two hours.

Môžeme si tiež všimnúť, že predprítomný priebehový čas v slovenčine znie ako prítomný (cestujem, pozerám), zatiaľčo predprítomný jednoduchý Slovákom znie minulostne.

Demonštrujme si ako tieto časy fungujú v kontexte minikonverzácií.

Čo (teraz) robíš?  (What are you doing?)
Čakám v banke. (I‘m waiting in the bank.)
Ako dlho tam už čakáš? (How long have you been waiting there?)
Už tu čakám okolo 30 minút.  Ešte nikdy som toľko v banke nečakal. (I‘ve been waiting here for about 30 minutes. I have never waited in a bank that long.)

Čo robíš? What are you doing?
Učím sa anglické časy. (I‘m learning the English tenses.)
Už si sa ich naučila? (Have you learned them yet?)
Už sa ich učím od januára, ale ešte som sa ich nenaučila. Práve čítam článok o predprítomnom priebehovom čase. (I‘ve been learning them since January. Now I‘m reading an
article on the present perfect continuous.)

Ako dlho ho už čítaš? (How long have you been reading it?)
Už ho čítam 5 minút. Myslím, že tomu začínam rozumieť. (I‘ve been reading it for a few minutes. I think I‘m starting to understand it.)


Základným predpokladom zvládnutia tohto času je, aby sme si uvedomili jeho formu a význam – načo sa tento čas používa.

Čo sa týka formy tohto času, ide vždy o kombináciu pomocného slovesa have/has a been + sloveso-ing.

Čo sa týka významu, tento čas jednoducho vyjadruje ako dlho už niečo robím. Inými slovami ako dlho už robím to čo robím aj teraz.

Ak máte problémy s týmto či ostatnými časmi, snažte sa v rámci anglickej konverzácie trochu zámerne sústrediť na to aký čas používate. Mnohí si myslia, že po vysvetlení a pochopení nejakého času ho začnú automaticky správne používať. To sa však takto nedeje.

Pochopenie je tou ľahšou prekážkou na ceste k správnemu a spontánnemu používaniu časov. Druhou prekážkou je počiatočné vedome nútenie sa používať správne časy v angličtine, ktoré si vyžaduje viac úsilia  a mentálnej aktivity. Jazyk sa učíme a učenie sa čohokoľvek je vedomý proces vyžadujúci úsilie.

Nech je teda pre nás motiváciu poznanie, že potreba vedomej a úmyselnej mentálnej aktivity je pri aktívnom učení sa angličtiny často iba dočasná. Po čase začne náš mozog robiť to čo od neho očakávame a odmenou nám bude schopnosť automatického používania tohto a iných časov. Bez rozmýšľania. Z fleku.