Predminulý čas (Past perfect)

Miriam Herud

YouTube video

Predminulý čas (Past Perfect) sa v angličtine používa úplne štandardne v každodennom styku, či už v hovorovej alebo aj vo formálnej angličtine.

Popri tom je súčasťou tretej podmienkovej vety (Third Conditional) aj nepriamej reči (Reported speech), takže sa rozhodne oplatí si tento čas osvojiť. Zabijete tým tri muchy jednou ranou (you'll kill three birds with one stone ;))

Tretia podmienková veta – Third Conditional | Jazykové štúdio EUPHEMA

Predminulý čas tvoríme pomocou pomocného slovesa had, za ktorým nasleduje minulé príčastie hlavného slovesa.

 • podmet (kto/čo) + had + minulé príčastie slovesa
  She had seen the movie before.

Čo vlastne predminulý čas vyjadruje?

Ako už jeho názov prezrádza, predminulým časom vyjadrujeme činnosť, ktorá sa stala ešte pred nejakou inou minulou činnosťou.

 • When I got home, she had left. (Ona odišla ešte predtým, ako som prišla domov.)
  Časť vety she had left je vyjadrená pomocou predminulého času. To znamená, že sa daná činnosť alebo dej stal najskôr, a až po ňom sa odohral dej vyjadrený v druhej časti vety – I got home. Dej, ktorý sa stal ako druhý, vyjadríme už len jednoduchým minulým časom.
 • We didn‘t have a table because we hadn‘t booked it. (Nemali sme stôl, lebo sme si ho nerezervovali.)
  Zápor tvoríme pridaním not k pomocnému slovesu had (had not), skrátená forma je hadn't, a to pre všetky osoby.
 • Had you met him before he hired you? (Stretol si ho predtým, ako ťa najal?)
  Otázku vytvoríme obrátením slovosledu – zámenou podmetu a pomocného slovesa had.

Skrátenou formou had je ‘d

I‘d been there before. (Bola som tam predtým.)
Nezameňte si skrátenú formu had so skrátenou formou would. Skrátené had rozpoznáte tak, že za ním vždy nasleduje minulé príčastie slovesa. Za skráteným would zase vždy nasleduje neurčitok slovesa. Porovnajte:

Shed gone there. (Šla tam.)
Shed go there. (Šla by tam.)

Viac detailov sa dozviete vo videu.