Opis obrázka na ústnej maturite z angličtiny

Marian Herud

Ústna časť maturitnej skúšky – opis obrázka

táto časť maturitnej skúšky sa skladá zvyčajne z dvoch či troch častí:

– všeobecný opis obrázka

– odpoveď na otázky, ktoré sa či už priamo alebo nepriamo týkajú  obrázka resp. vyslovenia vlastného názoru

Skúšajúci je pasívnym prvkom nemal by participovať na odpovedi skúšaného. Každá ilustrácia sa bude týkať jednej z tém, ktoré ste/budete preberať, preto ak máme akú takú predstavu o slovnej zásobe k jednotlivým témam, podstatne nám to uľahčí rozprávanie o obrázka.

…tak na gramatike a slovíčkách ťa už nikto nenachytá

Zisti viac

Zadanie sa poväčšine týka porovnania obrázkov, alebo vyslovenie vlastného názoru na znázornenú problematiku.

V drvivej väčšine sa na obrázka nachádzajú osoby, čo je voda na náš mlyn.  Osoby totižto väčšinou „nejako vyzerajú“, vykonávajú nejakú činnosť a nachádzajú sa v nejakom špecifickom priestore.

Tieto tri skutočnosti nás budú zaujímať ako prvé, keď sa na obrázok pozrieme:

• vzhľad osôb

činnosť

miesto

Keď sa letmo pozrieme na oba tieto obrázky, je zjavné, že druhý obrázok nám dáva viac priestoru na jeho opis ako obrázok, ktorý sa nachádza nad ním. O mužovi a žene na spodnom obrázka môžeme povedať mnoho vecí ako napríklad to koľko má rokov, akej farby má vlasy, stavbu tela, vzhľad, ale predovšetkým menej zrejmé veci ako aký žáner sa im páči, prečo prišli do tohto obchodu.  Keď začíname s precvičovaní opisu obrázkov je vhodné, aby sme začínali s  akými, ktoré sú bohaté na informácie, ktoré by mohli byť interpretované.

Analýza obrázka

The picture shows … (Obrázok znázorňuje …)

alebo

In the picture I can see… (Na obrázku vidím…)

There is/are … in the picture.

Nazačínajte chybou – On the picture I can see … správne je in the picture.

Ako prvé sa musíme opýtať samých seba: „Tak čo to tu máme na tom obrázku?“ Je tu muž, stojí v knižnici a číta knihu, inými slovami obrázok znázorňuje muža čítajúceho knihu v kníhkupectve, čo opäť inými slovami znamená:

The picture shows a woman and a man, who are choosing  books in a bookstore.

Všimnime si, že pri opise obrázka často používame prítomný čas priebehový, lebo opisujeme dej, ktorý prebieha práve teraz aj keď iba na obrázku.

Akonáhle však začneme hovoriť o tom, čo napríklad robievame, musíme “prepnúť” do prítomného jednoduchého, lebo neopisujeme prebiehajúcu aktivitu.

V tejto vete sme vlastne obsiahli tri základné otázky, ktoré by mali  byť akousi osnovou pri každom opise obrázka s osobami:

Kto je na obrázku? (Who is in the picture?)

Kde sú títo ľudia? (Where are the people?)

Čo robia? (What are they doing?)

Študenti sa často pri opise obrázka veľmi zameriavajú na podrobný opis celého oblečenia od čelenky po papuče. V prípade viacerých osôb na obrázku to môže byť celkom zdĺhavý opis, a pravdupovediac aj dosť nudný. Neopisujte obrázky príliš detailne pokiaľ ide o oblečenie a výzor osôb. Sústreďte sa radšej na porovnanie obrázkov a na dotvorenie ich hrubého opisu vlastnými “špekuláciami”. Namiesto siahodlhých traktátov o tom čo má kto oblečené skúste pouvažovať nad tým aká je atmosféra na obrázku. Nepopisujte len to čo ľudia robia, ale skúste porozmýšľať nad tým prečo to robia a ako sa pri tom cítia.

Vráťme sa teda na moment k vyššie uvedenému obrázku. Jeho opis by mohol vyzerať aj takto:

In the picture we can see two people, a man and a woman, standing in a bookstore and choosing some books. The man is wearing a jacket and the woman is having a sweater on, so I suppose that the weather might me a bit chilly…maybe late fall. The books are piled in a quite disorganized way, so maybe they are second hand books. Although I can see three people in the picture, I assume that the atmosphere is quite calm as people are usually quiet when they are in a bookstore. I suppose they want to get a book, so they have something to read during long winter evenings.

Základom teda je začať v zmysle, kto čo robí a kde. Potom opísať osobu/y, aktivitu (jej dôvod, spôsob …) a miesto, kde daná aktivita prebieha.

V súvislosti s miestom nám môže pomôcť aj jeho rozdelenie obrázka na prednú vrstvu, strednú vrstvu a nakoniec pozadie. Ak chceme obrázok úspešne analyzovať je nutné si uvedomiť, že na obrázok sa musíme vedieť aj „správne“ pozerať. Tak napríklad:

V prvej vrstve tohto obrázka môžeme vidieť muža, ktorý hrá na gitare sediac na skale vonku, v prírode. Keď sa však pozrieme za neho, vidíme, že v strednej vrstve je jazero obklopené hustým porastom. V tretej vrstve, v pozadí, môžeme pozorovať vyššie kopce a oblačnú oblohu. Môžeme teda využiť svoje poznatky o svete a zauvažovať, že muž je zrejme z Írska, lebo okolie je veľmi zelené, no na oblohe je veľa oblakov, čo v tejto krajine nie je nezvyčajnou záležitosťou. To isté možno aplikovať aj na vnútorné priestory. Jednoducho povedané, netreba sa pozerať iba na to čo je v pozadí. O obrázku vieme mnohé “vyčítať” z jeho kontextu – zo strednej vrstvy či z pozadia.

Ako som už vyššie spomenul, je výborné, keď študent dodá opisu šťavu tým, že opis dotvorí svojimi vlastnými domnienkami. V tomto smere bude nevyhnutné používať modálne slovesá a iné slovesá vyjadrujúce predpoklad či domnienku.

It must be quite cold because they are wearing …
It may be winter as …. (as tiež zmená pretože)
It can’t be summer because …

I think that … / I don’t think that …

I suppose … / I don't suppose … Domnievam sa (Myslím si … / Nemyslím si …)
I reckon that … (Mám dojem, že …)
It seems to me that … (Zdá sa mi, že …)
They appear to be happy. (Zdajú sa byť šťastní.)


V rámci opisu obrázkov je často potrebné obrázky porovnať. v tomto prípade teda treba nájsť nejaký jednotiaci prvok, ktorý obrázky spája, prípadne prvok, v ktorom sa obrázky líšia. Neskĺznite len k opisu samostatných obrázkov, ale snažte sa nájsť medzi nimi súvislosť.

Užitočné frázy a slovné spojenia využiteľné pri opise obrázka na ústnej maturitnej skúške z angličtiny

Opis obrázka

The picture shows…

ln this picture I can see…

On the right/left there is…

At the bottom part of the picture there is …
The people in the picture seem sad maybe because…

Porovnávanie

The pictures are similar because they both show …
One similarity is that …
What both these photos have in common is…
The situation shown in the first picture is more… than the situation in the second picture.
The people in the firSt picture are less/more … that people in the second picture
The main difference is (that)…
In contrast, people in the second picture are not so happy.
However, there are also obvious differences between the pictures.

Vyjadrenie domnienky a osobného názoru

I think that…
The situation in the picture is not very common because… (Situácia na obrázku je nezvyčajná lebo…)
On the one hand/On the other hand… (Na jednej strane /N druhej strane…)
I wouldn’t feel comfortable in this situation…
Personally, I’d prefer…
I’d love to experience something like that.
It’s quite clear/obvious that …
They don't seem to be having fun…
I get the impression that the people are …
It’s possible that…
They might/could be…

Perhaps…

It is probably…

Pár rád na záver

  • Poriadne si prečítajte inštrukcie, aby ste vedeli čo máte robiť. Ak máte obrázky porovnať, porovnajte ich, ak máte aj ďalšie pod-otázky v zadaní dbajte na to, aby ste sa k nim vyjadrili. Pri porovnávaní sa zamerajte na rozdiely a podobnosť obrázkov a neopisujte príliš dlho jednotlivé obrázky oddelene.
  • Neopisujte prílišné detaily na obrázku. Nikto nie je veľmi zvedavý na podrobný opis oblečenia, farbu a dĺžku vlasov, očí a podobne. Opis obrázka urobíte zaujímavejším ak opíšete aj kontext resp. situáciu na obrázku a vyslovíte nejakú domnienku o situácii obrázku.
  • Keď niečo tvrdíte, hneď povedzte aj prečo to tvrdíte. (They seem to be happy because they are smiling and playing a funny game.) Ak sa vám však stane, že nemáte čo povedať, hovorte o sebe vo vzťahu k obrázkom (či ste už niečo podobné zažili/robili/navštívili a ako ste sa pri tom cítili a pod.).