Angličtina pre samoukov | Online príprava na maturitu z angličtiny (Úroveň B2)

Zoznam prianí Zdieľať
Zdieľať kurz
Odkaz na stránku
Zdieľať na sociálnych sieťach

O kurze

Vytvorili sme online kurz angličtiny pre všetkých, ktorí sa pripravujú na písomnú časť maturitnej skúšky z anglického jazyka. Tento obsažný kurz vás prevedie všetkými dôležitými gramatickými javmi v angličtine, ktoré si následne precvičíte v testoch, ktoré kopírujú systém testov na maturitnej skúške.

71 lekcií tohto kurzu obsahuje podrobne vysvetlenú gramatiku spolu s mnohými zaujímavými tipmi, ktoré vám pomôžu vyhnúť sa najbežnejším chybám.

Nadobudnuté vedomosti si precvičíte v rámci takmer stovky testov. Testy sú koncipované rovnako ako testy, s ktorými sa stretnete na samotnej maturitnej skúške.

Kurz obsahuje aj všeobecné testy, ktoré komplexne preveria vašu schopnosť aplikovať vaše vedomosti v kontexte.

V sekcii Písanie sa oboznámite s logikou písania slohovej práce. Sloh môžete následne napísať a poslať nám ho.

Absolútnou jedinečnosťou nášho kurzu je, že hoci je kurz zostavovaný pre samoukov, všeobecné kurzy a slohové práce vám osobne skontrolujeme a zašleme spätnú väzbu, ktorá vám ešte hlbšie pomôže pochopiť vaše prípadné chyby a navedieme vás správnym smerom. Je to akoby ste boli v jazykovke, no pritom nikam chodiť nemusíte. Lektora máte stále poruke, no zaplatíte iba absolútny zlomok ceny v porovnaní s bežným kurzom v jazykovej škole.

Gramatiku, slovnú zásobu a testy môžete študovať kdekoľvek vám to vyhovuje. Tento kurz angličtiny pre samoukov je možné využívať na akomkoľvek zariadení. Môžete sa učiť ráno, počas obeda alebo večer pred spaním.

Nie je na čo čakať. Lepšiu ponuku online kurzu pre maturantov na slovenskom webe nenájdete!

Obsah kurzu

 • 71 lekcií týkajúcich sa gramatiky a slovnej zásoby
 • 96 testov (multiple choice, open cloze, word formation)
 • logika písania slohovej práce
 • individuálna spätná väzba
Zobraziť viac

Obsah kurzu

GRAMATIKA (GRAMMAR)

 • Enough & too
 • Enough & too
 • Privlastňovacie zámená (Possesive pronouns)
 • Possessive pronouns
 • Determinátory (Determiners)
 • Something, someone, anything, nothing…
 • Determiners
 • Vyjadrovanie prítomnosti (Expressing the present)
 • Present tenses
 • Trpný rod (Passive)
 • Passives – All tenses. Multiple choice
 • Passive – All tenses. Open cloze
 • Impersonal Passive
 • Vyjadrovanie minulosti (Expressing the past)
 • Predprítomný jednoduchý & priebehový čas
 • Past tenses
 • Záporné predpony (Negative prefixes)
 • Záporné predpony (Negative prefixes)
 • Relative pronouns & sentences (Vzťažné zámená a vety)
 • Vzťažné vety (Relative clauses)
 • Čokoľvek, kdekoľvek… (Whatever, whenever…)
 • Čokoľvek, kdekoľvek (Whatever, whenever etc.)
 • Spojky (Conjunctions)
 • Spojky: kontrast, príčina a následok
 • Spojky – Mix
 • Conjunctions though, while, yet, therefore
 • Príslovky (Adverbs)
 • Adverbs
 • Vyjadrovanie alternatív (Expressing alternatives)
 • Alternatives – Multiple choice
 • Slovesá Make a Do
 • Make vs. Do
 • Príčastia (Participles)
 • Participles (Príčastia)
 • Porovnávanie (Comparisons)
 • Comparatives (Cloze test)
 • Comparative Adjectives vs. Adverbs (Cloze test)
 • Comparisons (Multiple choice)
 • At the beginning & in the beginning
 • At the beginning & in the beginning
 • On time & in time
 • In time, on time
 • Made of & made from
 • Made of & made from
 • Zvyky (used to, be used to…)
 • Habits
 • Podmienkové vety (Conditionals)
 • Conditionals
 • Členy (Articles)
 • Articles (Multiple choice)
 • Časové úseky (Time periods)
 • Time periods (Cloze test)
 • Časové spojky & vety
 • Time clauses (Multiple choice)
 • Vyjadrovanie kontrastu (Expressing contrast)
 • Expressing contrast (Multiple choice)
 • Prípony podstatných mien (Noun suffixes)
 • Noun suffixes
 • Noun suffixes – Word formation
 • Vyjadrovanie príčin (Expressing causes)
 • Expressing causes (Multiple choice)
 • Ako vyjadriť výnimky a dodatky (Expressing exceptions & additions)
 • Exceptions and additions (Multiple choice)
 • Vyjadrovanie úmyslu (Expressing intentions)
 • Expressing intentions (Multiple choice)
 • Nepriama reč (Reported speech)
 • Indirect speech (Cloze test)
 • Neurčitok & -ing (Infinitive & -ing)
 • Make, let
 • Holý neurčitok (Bare infinitive)
 • Gerunds and infinitives (Multiple choice)
 • Gerunds and infinitives II. (Multiple choice)
 • Perfektový neurčitok (Perfect infinitive)
 • Perfect infinitive
 • Želania (Wishes)
 • Wishes
 • Dať si niečo urobiť (Have sth done)
 • Have something done (Multiple choice)
 • So & such
 • So and Such
 • Vyjadrovanie budúcnosti (Expressing the future)
 • Future forms
 • Modálne slovesá
 • Modal verbs
 • Past modals
 • Predložky času, miesta a pohybu (Prepositions of time, place and movement)
 • Sloveso might
 • Sloveso might
 • Predminulý čas jednoduchý (Past Perfect Simple)
 • Past Perfect Simple (Multiple choice)
 • Parts of speech (Slovné druhy)
 • Question tags
 • Question tags (Open cloze)
 • Neither a So
 • Neither and So (Cloze test)

SLOVNÁ ZÁSOBA (VOCABULARY)

TESTY (TESTS)

PÍSANIE (WRITING)

Hodnotenie a recenzie študenta

Doposiaľ neboli zverejnené žiadne hodnotenia
Doposiaľ neboli zverejnené žiadne hodnotenia