Okamžite zlepšite svoju výslovnosť – prídychom

Marian Herud

Ak si osvojíte tento jednoduchý aspekt anglickej výslovnosti budete znieť okamžite anglickejšie.

YouTube video

Ak sa spoluhláska p, t, k nachádza na začiatku slova, alebo v prízvučnej slabike, vysloví sa ako aspirovaná – s prídychom.

Spoluhlásky /p, t, k/ sú v angličtine neznelé, tzn. že naše hlasivky pri ich výslovnosti nesmú vibrovať.

Takže pri výslovnosti /p, t, k / treba mať na pamäti tieto dve veci – prídych, neznelosť.

Hlavne tá neznelosť je pre Slovákov problém, pretože my /p, t, k/ v slovenčine často vyslovujeme s hlasom.

Ak však budete vyslovovať /p, t, k/ s hlasom, riskujete, že ostatným to bude znieť ako /b, d, g/
Môže sa teda stať, že pack bude znieť ako back, Ted ako dead a class ako glass.

Či vyslovujete /p/ alebo /b/, /t/ alebo/d/ či /k/ alebo /g/ vaše artikulačné orgány sú stále v tej istej polohe. Jediným rozdielom je to či daná spoluhláska bez hlasu (neprízvučná) a s prídychom /p, t, k/ alebo je s hlasom (prízvučná) a   bez prídychu /b, d, g/

Nácvik výslovnosti

Pre naše potreby si tento prídych môžeme označiť malým /h/

/p/

phig – big
phill -bill
phat – bat
phet – bet

Give me the pill.
Give me the bill.
My pet is small.
My bet is small.
It's a little pig.
It's a little big.

/t/

thear – dear
thie – die
thown – down
thime – dime

Do you have the time?
Do you have the dime?
I saw your tear.
I saw your dear.
Are you in town?
Why are you down?

/k/

choal – goal
chlass – glass
chould – good
chold -gold


It was coal.
It was a goal.
Did you see his card?
Did you see his card?
The people said „could“.
The people said „good“

Pozor si treba dávať v prípadoch, keď spoluhlásky /p, t, k/ nasledujú po spoluhláske /s/. V tomto prípade vyslovujeme/ p, t, k/ podobne ako v slovenčine. Bez prídychu.

sport
stick
screen

Ako precvičovať výslovnosť spoluhlások /p, t, k/?

Zoberiete si servítku, dajte si ju pred ústa. Po vyslovení slova, ktoré sa začína spoluhláskou /p, t, p/ servítka od úst  pôsobením vzduchu odskočí, no pri vyslovení slov začínajúcich sa spoluhláskou /b, d, g/ zostane nehybná.

Trénujte si výslovnosť prídychových spoluhlások hovorením do mikrofónu. Zakaždým, keď správne vyslovíte aspirovanú spoluhlásku budete jasne počuť „fúknutie“.

Vyznačte si v akomkoľvek texte spoluhlásky, ktoré vyslovíte prídychom a text si viackrát do týždňa čítajte.

Na začiatku sa budete musieť nútiť vyslovovať tieto hlásky správne. Váš mozog to nebude vedieť od začiatku robiť automaticky, ale postupne sa to naučí a vy budete znieť oveľa lepšie a vyslovovať automaticky- bez toho, aby s tom vedeli.