Úrovne angličtiny A1, A2, B1, B2, C1, C2. Aká je moja úroveň angličtiny?

Marian Herud

Poznáte to. Potrebujete do životopisu zadať akú úroveň anglického jazyka ste dosiahli, no neviete sa objektívne ohodnotiť. Možno ani nerozumiete čo znamenajú tie písmenká a číslice. To je v poriadku. Ak sa profesionálne nezaoberáte výučbou angličtiny nepotrebujete to vedieť.

V nasledujúcom článku vám objasním, aké úrovne jazyka rozoznávame a ako na základe sebahodnotenia zistiť akú máte úroveň angličtiny.

V slovenskom vzdelávacom systéme označujeme úrovne znalosti anglického jazyka na základe stupnice Spoločného európskeho rámca pre jazykové vzdelávanie (CEFR).

Táto stupnica vyzerá takto:

Stupnica úrovne vašej angličtiny

Akú mám úroveň?

Nie vždy je ľahké jednoznačne odpovedať na túto otázku. Niekedy sa nám zdá, že sme vyššia úroveň ako v skutočnosti sme. Inokedy máme pocit, že angličtinu nevieme, no v skutočnosti vieme viac ako si myslíme. Niekedy máme dostatok deklarovaných vedomosti, no nevieme ich aktívne použiť, pretože nemáme tréning.

Uznesenie Rady Európy, ktorým sa odporúča stupnica CEFR ako štandard, nám to uľahčuje, nakoľko špecifikuje požiadavky pre každú úroveň. Prečítajte si, čo sa na tej-ktorej úrovni angličtiny vyžaduje a budete vedieť presnejšie určiť vašu aktuálnu úroveň znalosti anglického jazyka.

Čo znamenajú tie písmenká a čísla?

Stupnica používa na označenie skupín úrovne jazyka tri písmená A, B, C. Každá z týchto skupín má ešte dva stupne pre detailnejšie rozlíšenie rozdielov úrovne angličtiny.

A – Používateľ základov angličtiny

Táto úroveň je dôležitá. To aké základy si vybudujete a aké návyky získate poznačí celé vaše jazykové vzdelávanie. Mnoho ľudí to v tejto úrovni aj s jazykom „sekne“. Nie ste ešte schopní úplne existovať bez slovníka, či translatora. Mnohí majú na tejto úrovni strach z hovorenia a aktívneho používania jazyka. Táto úroveň je niekedy boj. Netreba sa však vzdávať. Napredujete však pozoruhodne rýchlo. Po prekonaní tejto úrovne to bude už iba lepšie.

B – Samostatný používateľ

Ak ste v tejto skupine, blahoželám. Dokážete nezávisle existovať a dohovoriť sa. Nie ste si istí či ste v danej situácii použili správne slovo alebo čas, ale to je v poriadku. Ľudia vám poväčšine rozumejú a vy rozumiete im. Váš pokrok už nedokážete cítiť tak intenzívne ako keď ste iba začali.

C – Skúsený používateľ

Je skutočne ťažké preskočiť z úrovne „B“ na úroveň „C“. Rozumiete takmer všetkému čo počujete a nerobí vám problém sa s kýmkoľvek dohovoriť. Viete dokonca používať aj niektoré ustálené slovné spojenia a frázové slovesá. Mnohí obdivujú vašu schopnosť komunikovať po anglicky. Ľahko môžete nadobudnúť pocit, že už viete takmer všetko. Nechyťte sa do tejto častej pasce pokročilých študentov. Neprestávajte byť vnímaví.

Nie je vždy ľahké „preskočiť“ z nižšej úrovne do vyššej. Rovnako je niekedy ťažké určiť či je daný študent ešte stále napr. A2 alebo B1. Kniha ktorú aktuálne na hodinách preberáte nie vždy verne odráža vašu skutočnú úroveň angličtiny. Pre prípady, keď sa študent nachádza „medzi“ sa niekedy používajú prechodové úrovne ako A2+, B1+, B2+.
Pozrime sa teraz na všetky úrovne podrobnejšie.

Úplný začiatočník A1 (Beginner)

Ak začínate celkom od začiatku, na dosiahnutie úrovne A1 budete potrebovať približne 90 – 100 hodín štúdia angličtiny. Nejedná sa pritom len o štúdium v jazykovej škole pod vedením lektora angličtiny, ale patrí tu aj čas, ktorý strávite samoštúdiom. Na tejto úrovni by ste mali aktívne ovládať okolo 450 slovíčok. Aktívne ovládať neznamená im len rozumieť, keď ich počujete, ale aj aktívne použiť v reči.

Čo rozumiem

rozumiem základné slová týkajúce sa predstavenia, mojej rodiny, počasia a pod.

rozumiem iba keď ľudia hovoria pomaly a zreteľne artikulujú

rozumiem jednoduchým vetám, sloganom a krátkým informáciám napríklad na obaloch, tabuliach a pod.

hovorenej angličtine alebo plynulej angličtine vo filmoch nerozumiem; zachytím iba jednotlivé slová, no nie celý význam

Čo viem povedať a napísať

dokážem povedať, kto som, kde žijem; dokážem hovoriť o svojej rodine

komunikujem len ak druhá osoba je ochotná často zopakovať alebo preformulovať čo povedala

dokážem sa opýtať na základné veci, a viem na ne aj jednoducho odpovedať

viem napísať veľmi jednoduchý text alebo email (napr. pozdrav, poďakovať sa a pod.)

dokážem vypísať rôzne registračné formuláre a iné dokumenty (napr. prihlásenie sa v hoteli)

Začiatočník A2 (Elementary)

Túto úroveň máte ak ste sa už angličtiny predtým učili. Na dosiahnutie tejto úrovne budete potrebovať 180 -200 hodín štúdia angličtiny. Po dosiahnutí tejto úrovne by ste mali aktívne ovládať približne 800 slovíčok.

Čo rozumiem

rozumiem základným frázam a najbežnejšej slovnej zásobe

rozumiem hláseniam na stanici alebo na letisku, cestovným poriadkom a dokážem cestovať sám/sama

chápem zmysel jednoduchých viet aj keď nerozumiem každé jedno slovo

Čo viem povedať a napísať

viem sa dohovoriť v reštaurácií, viem viesť jednoduchý rozhovor o počasí, mojich záľubách, mieste kde žijem a pracujem

viem odpovedať na základné otázky na pošte, v banke, na úradoch a pod.

neviem ešte udržať komunikáciu, ale viem jednoducho odpovedať, prípadne sa jednoducho opýtať

nedokážem súvisle komunikovať

dokážem používať spojky na tvorenie zložených viet

Mierne pokročilý B1 (Intermediate)

Dosiahnutím tejto úrovne sa stávate nezávislým používateľom angličtiny. Na jej dosiahnutie budete potrebovať približne 350-400 hodín. Po jej dosiahnutí by ste mali vedieť aktívne používať okolo 3000 slov.

Čo rozumiem

rozumiem významu hovorenej reči pokiaľ ide o mne známe témy

rozumiem „o čo ide“ , keď pozerám film alebo seriál po anglicky; rozumiem tak zhruba 40-50% konverzácie vo filmoch

rozumiem väčšine počutého pokiaľ ide o základné témy (práca, rodina, pocity, cestovanie, šport, nakupovanie a pod.)

Čo viem povedať a napísať

dohovorím sa keď cestujem alebo nakupujem, a keď neviem vhodné slovíčko, viem sa vynájsť

pokiaľ ide o jednoduché témy, viem sa zapojiť do diskusie a udržať konverzáciu

robí mi však problém plynule komunikovať a pri opise svojich zážitkov musím často zastaviť a rozmýšľať nad použitím správneho času či slovíčka

viem povedať ako sa cítim a čo som zažil/a

v komunikácii často opakujem čo povedal niekto iný, aby som sa uistil/a, že som rozumel/a správne

dokážem formulovať svoje myšlienky v logickej postupnosti

dokážem napísať jednoduchý email, vyjadriť svoje názory v písomnej forme

Stredne pokročilý B2 (Upper-Intermediate)

Na dosiahnutie tejto úrovne budete potrebovať približne 500-600 hodín. Po jej dosiahnutí by ste mali vedieť aktívne používať okolo 4500 slov.

Čo rozumiem

ak poznám tému, dokážem rozumieť seminárom, poradám, prednáškam a pod.

bez väčších problémov si dokážem prečítať knihu a porozumieť filmom a seriálom v spisovnej angličtine, no nedá sa povedať, že by som rozumel/a všetkému čo počujem

množstvo slovnej zásoby dokážem vydedukovať z kontextu

rozumiem aj v hlučnom prostredí, po telefóne či v prítomnosti iných rušivých činiteľov

nepotrebujem, aby ľudia (ani rodení hovoriaci) nejako menili spôsob akým sa v angličtine vyjadrujú; dokážem im rozumieť

rozumiem správam, predovšetkým v písanej forme

dokážem porozumieť aj komplexnejšej výmene názorov a to aj bez toho, aby som dotyčné osoby videl/a

Čo viem povedať a napísať

dokážem hovoriť spontánne a plynule s kýmkoľvek; nepotrebujem si vety dopredu pripravovať ani nad nimi dlho rozmýšľať

už sa mi nestáva tak často, že sa pri hovorení „zaseknem“

dokážem byť v angličtine vtipný/á

dokážem svoje názory nielen dostatočne vyjadriť, ale aj vysvetliť a náležite obhájiť

dokážem adekvátne vyjadriť svoje názory na rôzne témy; dokážem hovoriť o prínosoch a záporoch riešení

ešte stále mi robí problém aktívne používanie frázových slovies a ustálených slovných spojení

dokážem sa kedykoľvek zapojiť do debaty a vyzvať iných na vyjadrenie názoru

niekedy, keď stratím „niť“ mám problém adekvátne pokračovať

nerobím chyby, ktoré by zamedzili porozumeniu, a svoje „obľúbené chyby“ viem opraviť

keď sa prerieknem a urobím chybu, väčšinou si to uvedomím

viem napísať email, v ktorom dokážem komplexne zhodnotiť situáciu, vyjadriť svoj názor a osobný postoj

Pokročilý C1 (Advanced)

Pre bežného Slováka je dosiahnutie tohto levelu pomerne náročné. Vyžaduje si veľmi častý aktívny kontakt s jazykom a nemalú mieru úsilia a času. Na dosiahnutie tejto úrovne budete potrebovať približne 700-800 hodín. Po jej dosiahnutí by ste mali vedieť aktívne používať okolo 7000 slov.

Čo rozumiem

nemusím sa veľmi sústrediť, keď sledujem filmy; bez námahy dokážem sledovať seriály alebo filmy v angličtine a užiť si ich

dokážem si prečítať knihu pre potešenie, nakoľko rozumiem takmer všetkému čo čítam

rozumiem aj komplexnejším textom a umeleckým textom

viem zhodnotiť štýl a formálnosť rečového prejavu

rozumiem odborným článkom v rôznych časopisoch; dokážem porozumieť aj textu, ktorý sa priamo netýka mojej špecializácie

Čo viem povedať a napísať

komunikujem plynule, spontánne a bez námahy

dokážem pohotovo reagovať a nepotrebujem dlho hľadať výrazové prostriedky, slovíčka a gramatiku, aby som sa vyjadril/a správne

anglický jazyk viem použiť nielen na pracovné účely, ale aj na spoločenské účely

svoje myšlienky viem formulovať presne a trefne viem nadviazať predošlú komunikáciu

svoj prejav viem logicky predniesť, štrukturovať ho, viem používať rôzne štylistické prostriedky a môj prejav znie prirodzene

nemusím reagovať hneď a svoje myšlienky viem jasne vyjadriť aj s odstupom času

svoje stanoviská a názory viem jasne a do detailov vyjadriť aj v písanej forme

štýl písaného textu viem prispôsobiť na základe toho čo píšem a komu to píšem

Expert C2 (Proficient)

Len malé percento Slovákov sa dostane až sem. Čo sa týka jazykových zručností, vaša angličtina je na tejto úrovni blízka angličtine rodeného anglicky hovoriaceho človeka.

Nie je však reálne možné, aby študent jazyka dosiahol absolútne rovnakú úroveň ako človek, ktorý sa takpovediac „s angličtinou narodil“. Nejde pritom ani tak o úroveň jazyka, gramatiku či slovnú zásobu. Pre rodeného anglicky hovoriaceho človeka je jeho rodný jazyk jeho kultúrnym identifikátorom a jednou zo základných dimenzií jeho osobnosti.

Cieľom jazykového vzdelávania by nemala byť snaha dosiahnuť úroveň rodeného hovoriaceho, ale schopnosť efektívne komunikovať, nebyť pod stresom a užívať si to. Dosiahnutie úrovne rodeného hovoriaceho je často iluzórny cieľ, ktorý prináša viac škody ako osohu.

Takže, keď dosiahnete túto úroveň neznamená to, že ste na nerozoznanie od rodeného hovoriaceho, no pre netrénované ucho zniete ako rodený hovorca.

Na dosiahnutie tejto úrovne budete potrebovať približne 1000-1200 hodín. Po jej dosiahnutí by ste mali vedieť aktívne používať okolo 20000 slov.

Čo rozumiem

bez problémov rozumiem akémukoľvek prejavu, reprodukovanému, či živému

rozumiem komukoľvek a to bez toho, aby akýmkoľvek spôsobom modifikoval svoj prirodzený rečový prejav

niekedy ani neregistrujem či je čítaný text alebo počuté slovo v angličtine

viem v reči odhaliť sarkazmus či humor založený na viacvýznamovosti slov

téma, či zameranie textu nehrá úlohu pri jeho porozumení (vynímajúc odborný žargón)

preklad už pri porozumení nehrá takmer žiadnu úlohu

Čo viem povedať a napísať

dokážem sa zapojiť do akejkoľvek komunikácie

viem používať hovorové výrazy a slang

dokážem aktívne používať ustálené slovné spojenia a frázové slovesá

svoju výpoveď dokážem nepozorovane a plynule preformulovať, ak neviem nejaký výraz alebo slovo

charakter písaného textu mi nerobí problém; dokážem napísať štruktúrovaný a jasný text v požadovanom štýle

V rámci Európskeho referenčného rámca pre jazykové vzdelávanie je veľké množstvo deskriptorov, ktoré ešte podrobnejšie opisujú odtienky jednotlivých zručností na daných jazykových úrovniach, ale tie by som odporučil už pre učiteľov angličtiny.

Ak ste stále nedokázali určiť vašu približnú úroveň angličtiny, možno vám pomôže aj náš anonymný test úrovne angličtiny, ktorý používame ako jeden z nástrojov pri zaradzovaní našich klientov do skupín a na diagnostiku ich jazykových zručností.