Termín vs. term

Miriam Herud

Slovo termín v nás často evokuje negatívne pocity spojené s časovou tiesňou či povinnosťou niečo vykonať; napr. dodací termín, termín splatnosti, termín skúšok, termín u lekára atď. Mnoho študentov angličtiny sa pri preklade obracia na slovo term, napr. We have to complete the job by this “term“.=Do tohto termínu to musíme dokončiť. A máme tu ďalšieho falošného priateľa. Anglický term síce súvisí s časom, no nepoužívame ho na vyjadrenie lehoty, v ktorej treba niečo splniť. Jeho význam sa vzťahuje na celé časové obdobie, počas ktorého niečo trvá. Napríklad term of office=funkčné obdobie, first/second term=zimný/letný semester, term of imprisonment=doba odňatia slobody. Aby sme boli úplne presní, treba povedať, že slovo term má aj iný význam, ktorý ho vyraďuje z kategórie falošných priateľov, pretože je totožný s tým slovenským – termín v zmysle odborného názvu v rámci daného odboru (medical/technical term=lekársky/odborný termín). Ak sa však vrátime k termínom spomínaným na začiatku, na preklad nám dobre poslúžia výrazy date (delivery date=dodací termín, exam date=termín skúšky), deadline (meet the deadline=dodržať konečný termín), due date (dátum splatnosti).