Superlative – Tretí stupeň prídavných mien

Miriam Herud

YouTube video

Používame ho vtedy, keď chceme hovoriť o niečom naj- … Najlepšom, najkratšom, najdôležitejšom atď. Superlatívy v angličtine sú skrátka tretí stupeň prídavných mien – podobne, ako je to aj v slovenčine.

It's the easiest thing in the world. (To je tá najľahšia vec na svete.)

Základným pravidlom je pridanie koncovky -est k prídavnému menu, no tak ako pri komparatívoch, tak aj pri superlatívoch existuje veľa výnimiek (dlhé či nepravidelné prídavné mená, zdvojovanie spoluhlások a pod.).

Presvedčte sa ale, že to nie je nič ťažké…