Skrátené obchodné podmienky Jazykového štúdia Euphema – Individuálna výučba

1. Za jazykový kurz Klient platí vopred. Zaplatená cena za jazykový kurz sa nevracia Klientovi zo žiadnych dôvodov, okrem dôvodov zrušenia jazykového kurzu zo strany Jazykového štúdia Euphema, a to len v pomernej časti nevyčerpaných vyučovacích hodín.

2. Ak sa Klient rozhodne ukončiť jazykový kurz, informuje o tom Jazykové štúdio Euphema písomne (emailom alebo pomocou formulára na webstránke) s jednomesačnou výpovednou lehotou.

3. Klient nemôže rušiť hodiny, avšak má nárok na bezplatné zrušenie maximálne dvoch hodín v rámci jedného semestra, a to pod podmienkou, že dá lektorovi vedieť o svojej absencii min. 24 hodín pred danou vyučovacou hodinou. Po dohode s lektorom je možné tieto hodiny si nahradiť. Jazykové štúdio Euphema nemôže bezdôvodne rušiť hodiny. Ak lektor nemôže z pádnych dôvodov viesť danú hodinu, hodina sa vždy po dohode s Klientom nahradí.

4. Každý Klient sám zodpovedá za dochvíľnosť a presnosť dochádzky. Lektor nemá povinnosť Klienta kontaktovať, alebo iným spôsobom upovedomovať, že zabudol prísť na hodinu. Lektor je povinný čakať na Klienta maximálne 15 minút. Ak sa Klient ani po tomto časovom úseku od dohodnutého začiatku hodiny na hodinu nedostaví, hodina sa bude pokladať za odučenú a Klient je povinný za ňu zaplatiť.

5. Klientom zrušené hodiny nie je možné prenášať do nasledujúceho semestra.

6. Ak sa Klient nedostaví na svoj kurz po dobu presahujúcu 30 dní a vopred nedoručil písomné upovedomenie o ukončení kurzu, kurz sa bude považovať za skončený a Klientovi nevzniká nárok na vrátenie alebo čiastočné vrátenie sumy zaplatenej za kurz.