Skrátené obchodné podmienky Jazykového štúdia Euphema – Individuálna výučba

1. Za jazykový kurz Klient platí vopred ak nie je dohodnuté inak. Zaplatená cena za jazykový kurz sa nevracia Klientovi zo žiadnych dôvodov, okrem dôvodov zrušenia jazykového kurzu zo strany Jazykového štúdia Euphema, a to len v pomernej časti nevyčerpaných vyučovacích hodín.

2. Ak sa Klient rozhodne ukončiť jazykový kurz, informuje o tom Jazykové štúdio Euphema písomne (emailom) s jednomesačnou výpovednou lehotou.

3. Klient nemôže rušiť hodiny, avšak má nárok na bezplatné zrušenie maximálne dvoch hodín v rámci jedného semestra, a to pod podmienkou, že svojho lektora písomne (emailom) informuje o svojej absencii minimálne 24 hodín pred danou vyučovacou hodinou. Po dohode s lektorom je možné tieto hodiny nahradiť. Nahrádzanie takýchto hodín nie je nárokovateľné. Hodiny zrušené menej ako 24 hodín pred ich začiatkom sa považujú za odučené a účtuje sa za ne 100% storno poplatok. Ak lektor nemôže z pádnych dôvodov odučiť danú hodinu, hodina sa po dohode s Klientom nahradí.

4. Každý Klient sám zodpovedá za dochvíľnosť a presnosť dochádzky. Lektor nemá povinnosť Klienta kontaktovať, alebo iným spôsobom upovedomovať, že zabudol prísť na hodinu. Lektor je povinný čakať na Klienta maximálne 15 minút. Ak sa Klient ani po tomto časovom úseku od dohodnutého začiatku hodiny na hodinu nedostaví, hodina sa bude považovať za odučenú a Klient je povinný za ňu zaplatiť.

5. Klientom zrušené hodiny nie je možné prenášať do nasledujúceho semestra.

6. Ak sa Klient nedostaví na svoj kurz po dobu presahujúcu 30 dní a vopred nedoručil písomné upovedomenie o ukončení kurzu, kurz sa bude považovať za riadne odučený a ukončený, a Klientovi nevzniká nárok na vrátenie alebo čiastočné vrátenie sumy zaplatenej za kurz.