Seriózny vs. serious

Miriam Herud

Seriózny podnikateľ, seriózny človek, seriózny predajca… Slovo seriózny má v slovenčine nepochybne pozitívne konotácie. Keby boli všetci ľudia na svete seriózni, nemuseli by sme sa obávať, že nás niekto oklame, podvedie alebo ošmekne. Význam slova seriózny je nám teda jasný. Ako ho ale preložiť do angličtiny? Je podobne znejúce anglické slovo serious tým správnym ekvivalentom? Odpoveď asi tušíte, keďže si čítate časť blogu s názvom False friends. Nie, serious a seriózny nemajú ten istý význam. Serious znamená vážny/závažný, napr. serious illness (vážna choroba)/serious crime (vážny zločin), alebo vážny v zmysle veľký, dôležitý, napr. serious contender (vážny uchádzač), no tiež vážny človek, ktorý berie všetko vážne a nerád o veciach žartuje, napr. he´s so serious, with no sense of humor (je hrozne vážny a nemá absolútne žiadny zmysel pre humor). Avšak na seriózneho človeka by sme mali jednoznačne použiť preklad respectable, reputable alebo decent napr. a respectable married woman (seriózna vydatá žena)/a reputable company (seriózna spoločnosť)/a decent job (seriózna práca).