Rozdiel medzi slovesami do, make a work?

Marian Herud

Slovesá „make“ a „do“ sú jednými z najčastejšie používaných slovies v anglickom jazyku. Obe tieto slovesá vyjadrujú vykonávanie nejakej aktivity a do slovenčiny ich prekladáme ako „robiť“, čo však neuľahčuje ich použitie. Zatiaľ čo v slovenčine je jedno, či robíme šport alebo večeru, v angličtine musíme v týchto prípadoch použiť rozdielne slovesá.

YouTube video

Vo všeobecnosti môžeme povedať, že sloveso „do“ sa používa, keď chceme vyjadriť, že ide čisto o vykonávanie nejakej aktivity. Nič pritom neprodukujeme, sme „len“ vykonávateľom danej činnosti.

Na druhej strane sloveso „make“ použijeme, keď niečo vytvárame, dávame vznik niečomu, vytvárame niečo, čo predtým neexistovalo, a výsledkom nášho konania je často nejaký produkt (či už abstraktného alebo materiálneho charakteru). Nižšie uvádzam pár príkladov, ktoré vám pomôžu pochopiť používanie týchto slovies a snáď aj rozdiely v ich použití.

Kolokácie so slovesom „do“.

Slovné spojenia so slovesom „do“ Preklad
do the housework
do the shopping
do the cooking
do the ironing
do the dishes
robiť domáce práce
nakupovať (robiť nakupovanie)
variť (vykonávať varenie)
žehliť (vykonávať žehlenie)
umývať riad (vykonávať umývanie riadu)


Pri všetkých typoch domácich prác používame „do“, pretože sú to činnosti, ktoré vykonávame. Žiadne nové veci pri nich nevytvárame, len manipulujeme s vecami, ktoré už existujú.

Podobný princíp platí aj pri ďalších slovných spojeniach s „do“, ktoré vyjadrujú robenie / vykonávanie činnosti.

Ďalšie spojenia so slovesom „do“ Preklad
do homework
do a project
do research
do experiment
do the paperwork
do exercise
do karate
do business
do somebody a favor
do anything / something / everything / nothing
do my work
robiť domáce úlohy
robiť projekt
robiť výskum
robiť (vykonávať) experiment
robiť papierovačky
robiť cvičenie (v rámci štúdia aj fyzické)
robiť karate
robiť biznis
robiť niekomu láskavosť
robiť niečo / všetko / nič
robiť svoju robotu /prácu


Študenti si často mýlia do housework a do homework. V oboch slovných spojeniach sa nachádza „do“, lebo obe slovné spojenia vyjadrujú vykonávanie istej činnosti, no do housework znamená robiť domáce práce, zatiaľ čo do homework je robiť domáce úlohy. Ak si zapamätáme, že household znamená po slovensky domácnosť, potom bude jednoduchšie si zapamätať, že „do housework“ je vlastne vykonávanie prác v domácnosti. Za zmienku tiež stojí fakt, že housework a homework sú nepočítateľné podstatné mená, tzn. netvoria množné číslo. Nenechajte sa teda zlákať slovenčinou a nehovorte:
I have a lot of *homeworks.
We always do a lot of *houseworks on Saturdays.

Obe tieto vety sú nesprávne.


Kolokácie so slovesom „make“

„Do“ teda odkazuje na samotnú činnosť. Ak je však výsledkom činnosti nejaký výsledok či produkt, použijeme„make“ Napríklad, ak „robíme raňajky – we make breakfast“, pretože výsledkom tejto činnosti je, povedzme, chlieb s maslom a syrom. Z konceptuálneho pohľadu angličtiny teda raňajky nerobíme, my ich vyrábame. Tvoríme niečo nové, čo predtým neexistovalo. To isté možno aplikovať aj v abstraktnejšej rovine. V angličtine hovoríme napríklad „make comments“/robiť komentáre, komentovať“, pretože my tie komentáre, poznámky tvoríme. Výsledkom našej mentálnej činnosti je teda istý produkt – komentár, poznámka.

Aj keď preklad nie je vždy najspoľahlivejší spôsob, ako sa dostať k anglickému slovu, v niektorých prípadoch môže byť užitočný. Sloveso make je napríklad v slovenčine často obdobou dokonavého slovesa urobiť (v zmysle vytvoriť). Sloveso„urobiť“ často indikuje vytvorenie/skonštruovanie/vyprodukovanie niečoho.
V tabuľke sú uvedené najbežnejšie slovné spojenia so slovesom „make“.


Slovné spojenia so slovesom „make“ Preklad
make lunch
make soup
make a cup of coffee
make a noise
make a suggestion
make an excuse
make a promise
make a call
make a mistake
make a choice
(u)robiť obed (výsledkom činnosti je jedlo)
(u)robiť polievku (výsledkom činnosti je produkt)
urobiť šálku kávy
robiť hluk (hluk vytvárame – „make“)
navrhnúť (urobiť návrh)
vyhovárať sa (konštruovať/ vymýšľať si výhovorky)
sľúbiť (urobiť sľub)
zavolať (urobiť telefonický hovor)
urobiť chybu
vybrať si (urobiť výber / voľbu)
make a decision
make a list
make an offer
make an order
make money
make profit / loss
make a fire
make a mess
make a threat
make a comment
urobiť rozhodnutie
urobiť zoznam (vytvoriť zoznam)
ponúknuť (urobiť ponuku)
urobiť objednávku (vytvoriť objednávku)
zarobiť peniaze (generovať, tvoriť, vyrábať peniaze)
tvoriť zisk / stratu
zakúriť (urobiť, vytvoriť oheň)
narobiť neporiadok
vyhrážať sa (vyrábať vyhrážky)
okomentovať (urobiť / vytvoriť komentár)
make conversation
make an exception
make an investment
make room for something
make a payment
make a good impression
make friends
make progress
make trouble
make time
makre a reservation
hovoriť (udržiavať / tvoriť rozhovor)
urobiť výnimku
urobiť investíciu
urobiť miesto pre niečo
urobiť platbu
urobiť dobrý dojem
spriateliť sa (urobiť / vytvárať priateľstvo)
urobiť pokrok
narobiť / robiť problémy
urobiť si čas (na niečo)
urobiť rezerváciu (vytvoriť rezerváciu)

Exitujú však aj slovné spojenia, ktoré sa ustálili v podobe, ktorá sa vymyká, resp. striktne nepodlieha, pravidlám jazyka. Medzi také sa radí napríklad slovné spojenie make a bed (ustlať posteľ). Zaujímavým slovným spojením je aj „make do“ , ktoré môžeme do slovenčiny preložiť ako „vystačiť si. We have to make do with what we have. (Musíme si vystačiť s tým, čo máme.)

Študenti si niekedy z dôvodu prekladovej ekvivalencie mýlia aj slovesá do, make so slovesom work. Aj sloveso „work“ sa totižto môže do slovenčiny preložiť ako robiť.

Robím pre francúzsku firmu. (I work for a French company.)
Na projekte robí päť ľudí. (Five people are working on the project.)
Linda robí v banke. (Linda works in a bank.)

V zásade ak v slovenčine sloveso „robiť“ vieme nahradiť slovesom pracovať, v drvivej väčšine ho môžeme preložiť do angličtiny ako „work“.

Pochopenie týchto pravidiel, a vlastne akýchkoľvek gramatických pravidiel ktoréhokoľvek jazyka hneď nezaručuje, že študent začne tieto pravidlá aktívne a bezchybne aplikovať vo svojej reči. Pre úspešnú internalizáciu zákonitostí jazyka je potrebné jazyk aktívne používať, aby sa slovné spojenia nefixovali len izolovane, ale hlavne v kontexte. Jedine tak sa dosiahne dlhodobá retencia preberaného učiva a automatickosť používania slov a slovných spojení.