Prízvuk na slabikách anglických slov je iný ako v slovenčine

Marian Herud

V tomto videu sa dozviete, že umiestnenie prízvuku v anglických slovách nie je také isté ako v slovenčine. Neprávne vyslovovanie prízvuku môže spôsobiť, že vám ľudia nemusia na prvýkrát rozumieť aj keď vaša gramatika a slovná zásoba bude v poriadku. Základom zlepšovania je uvedomiť si rozdiely medzi angličtinou a vašim materinským jazykom, naučiť sa pracovať s hlasom a vedieť rozoznať rozdiely v umiestňovaní dôrazu, a napokon implementácia týchto poznatkov do reálnej reči.

YouTube video

Intonácia anglickej vety sa zakladá na striedaní sa kopcov a údolí. Kopce predstavujú prízvučné slovo a naopak údolia predstavujú slová bez prízvuku. A tak ako sa každá veta sa skladá zo slov, slová sa skladajú zo slabík a slabiky sú tiež prízvučné a neprízvučné.

Prízvučné vs. neprízvučné

Neprízvučná slabika bude vyslovená tichšie, kratšie a nižšie.
Ak je slabika prízvučná vyslovíme ju hlasnejšie, dlhšie a vyššie.
Výraznejšie vyslovenie slabiky v slove nazývame slovný prízvuk

Ako je to v slovenčine?

Umiestenie slovného prízvuku je v slovenčine takmer výlučne na prvej slabike:

Slovný prízvuk v angličtine – podstatné a prídavné mená

Väčšina dvojslabičných podstatných mien a prídavných mien má, rovnako ako v slovenčine, prízvuk na prvej slabike

prízvuk prídavných mien

Slovný prízvuk v angličtine – slovesá

Väčšina dvojslabičných slovies má však, na rozdiel od slovenčiny, hlavný prízvuk na druhej slabike

Troj- a viacslabičné slová

V prípade týchto dlhších slov môže byť hlavný slovný prízvuk na prvej:
necessary, possible, beautiful, quality, property, government, celebrate, compensate, na druhej:
important, political, reliable, example, technology, remember, participate • •na tretej slabike
university, information, educational, revolutionary, understand, recommend alebo na tretej slabike: university, information, educational, revolutionary, understand, recommend

Aj keď sa to zdá nepodstatné, nesprávny prízvuk je častou príčinou toho, že nám ľudia nerozumejú aj keď používame správnu gramatiku a slovnú zásobu

Existuje pár pravidiel, umiestňovania slovného prízvuku v angličtine, no sú pomerne komplikované, je ich veľa a nie sú úplné – a ja nie som zástanca striktného memorovania, ale skôr zmysluplného a cieľavedomého kontextuálneho precvičovania.

V začiatkoch nacvičovania anglického prízvuku nejde to, aby sme sa naučili kde dávať prízvuk, ale skôr aby sme sa naučili pracovať s hlasom a vedieť zvýrazniť aj na inú ako prvú slabiku.

Keď sa napríklad učíte slovnú zásobu je dôležité všímať si okrem významu aj výslovnosť a prízvuk. Vo fonetickom prepise v slovníkoch sa bežne prízvuk označuje apostrofom pred slabikou, na ktorú sa prízvuk dáva.

Ako to vyzerá v kontexte vety