Prítomný priebehový čas v angličtine

Marian Herud

YouTube video

V angličtine poznáme dva základné typy prítomných časov

Prítomný (Present) – teraz
Predprítomný (Present Perfect) – doteraz

Každý z týchto časov má po dva aspekty – jednoduchý a priebehový

Prítomné časy v angličtine

Máme prítomný priebehový čas aj v slovenčine?

V slovenčine nepoužívame zvláštny slovesný tvar na vyjadrenie, že niečo práve prebieha, ale priebehovosť rozoznávame.

Každému je jasný rozdiel medzi vetami:
Chodievam do práce. (cítime, že veta naznačuje zvykovosť, nie priebehovosť)
Idem do práce. (cítime, že zrejme ide o práve prebiehajúcu činnosť)

Čo vyjadrím pomocou prítomného priebehového času?

Pomocou prítomného priebehového času vyjadrujeme:

  • čo robím (čo prebieha) práve teraz
    (I‘m going home – Idem domov)
  • čo robím (čo prebieha) v tomto čase, v tomto období, tento rok, tento mesiac …
    (Prices are going up. – Ceny idú hore)

Tu treba zdôrazniť predovšetkým to druhé použitie, nakoľko mnoho ľudí učiacich sa anglický jazyk má utkvelú predstavu, že prítomný priebehový čas vyjadruje striktne jedine to čo sa deje práve teraz, v okamihu hovorenia a nič iné. Nie je to až takto striktné.

Pokojne môžem povedať „I'm reading a good book now.“ hoci ju teraz v tomto okamihu nečítam, ale vyjadrujem, že „teraz“ – v tomto období, tento mesiac – čítam dobrú knihu.

Ako sa tvorí prítomný priebehový čas?

Prítomný priebehový čas sa v angličtine tvorí nasledovne:

ako sa tvorí prítomný priebehový čas

Je dobré si tu uvedomiť, že každý jeden čas má v angličtine aj svoj priebehový aspekt. A priebehový aspekt je vždy kombináciou pomocného slovesa byť a plnovýznamového slovesa s príponou -ing.

Keďže v tomto prípade ide o prítomný priebehový čas, sloveso byť (be) bude v prítomnom čase. Sloveso s príponou -ing sa nikdy (v žiadnom čase) nemení.

Ak budeme chcieť vyjadriť priebehovosť v minulosti, sloveso byť dáme do minulého času.
I was reading a good book, when you called me. (Keď si zavolala, práve som čítal dobrú knihu.)

No ak keď budeme chcieť povedať čo práve budeme niekedy robiť, sloveso byť (be) dáme do času budúceho:
I will be reading a good book tomorrow afternoon. (Zajtra popoludní budem čítať dobrú knihu.)

Čiže v akomkoľvek priebehovom čase (prítomnom, minulom čo budúcom) manipulujeme len s pomocným slovesom byť (be).

Prítomný priebehový časkladné vety

I‘m reading práve čítam
you‘re running práve bežíš
he‘s cooking práve varí
we‘re reading práve čítame
you‘re running práve bežíte
they‘re cooking práve varia

POZOR na príponu -ING

Prípona –ing sa s anglickými slovesami používa na dve veci:
1.v kombinácii so slovesom be (byť) sa vždy používa na vyjadrenie, že niečo prebieha.
2.bez slovesa byť sa používa na spodstatňovanie slovies

Spodstatňovanie slovies je vlastne jav, kedy zo slovesa urobíme podstatné meno. V slovenčine to často robíme pridaním prípony -nie k slovesu:
read (čítať) – reading (čítanie)
write (písať) – writing (písanie)
…v angličtine pridaním prípony -ing.

Uvedomme si, že priebehový čas je vždy kombináciou slovesa byť (be) v príslušnom tvare a slovesa s koncovkou -ing. Ak vo vete sloveso byť (be) absentuje, zrejme nemáme dočinenia s priebehovým časom a pôjde s najväčšou pravdepodobnosťou o spodstatnené sloveso.

read (čítať) – reading (čítanie)
I like reading. (Mám rád čítanie.) – iba -ingspodstatnené sloveso
I am reading. (Práve čítam.)
-ing v kombinácii so slovesom byť (be)prítomný priebehový čas

Prítomný priebehový časzáporné vety

zápor vytvoríme pridaním „not“ k pomocnému slovesu byť (be)znegovaním slovesa byť (be)

I‘m not reading práve nečítam
you aren‘t running práve nebežíš
he isn‘t cooking práve nevarí
they aren‘t cooking práve varia

Prítomný priebehový časotázky

Otázky v prítomnom priebehovom čase v angličtine sa tvoria nasledovne:

am I reading? čítam?
are you running? bežíš?
is he cooking? varí?
are we reading? čítame?
are you running? bežíte?
are they cooking? varia?

Prítomný priebehový časotázky s opytovacím zámenom

V prípade otázky s opytovacím zámenom how, what, who, where, which, when, bude opytovacie zámeno stáť na úplnom začiatku otázky.

What am I reading? čo čítam?
Where are you running? kam bežíš?
What is he cooking? čo varí?

Ak by ste si chceli čas prítomný priebehový aj trochu interaktívne precvičiť, odporúčam druhú časť nášho videa, ktoré je vyššie, a ak by ste chceli maximalizovať precvičenie tohto času neváhajte si urobiť náš zábavný precvičovací kvíz nižšie.

YouTube video