Frázy pre prezentáciu v angličtine

Marian Herud

Prezentácia v angličtine je záležitosťou, na ktorú sa len málokto z nás vyslovene teší. Pre človeka je to však neoceniteľná skúsenosť, ktorú nie je možné vyčítať z kníh, alebo získať iným spôsobom. Prezentácia bez stresu je síce pekná predstava, no bez dostatočných skúseností, vhodných charakterových predispozícii a potrebnej pripravenosti, či už jazykovej alebo faktuálnej, nie je vždy jednoducho realizovateľná. Aj z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že stres je úhlavný nepriateľ pri akejkoľvek prezentácii či verejnom vystúpení. Dostatočná príprava je jedným z faktorov, ktorými môžeme minimalizovať stres a zvýšiť svoju sebadôveru. Keď však prezentujeme pred priateľmi či rodinou, stres takmer úplne absentuje. Celkom preto pomáha, keď si prostredie, kde si prezentáciu precvičujete, trochu znepríjemníte. Skúste si napríklad do pozadia pustiť hlasnejšiu hudbu. Ak máte čas, precvičte si prezentáciu v ruchu pracovného prostredia. Ak máte možnosť predniesť svoju prezentáciu ľudom, povedzte im, aby sem-tam medzi sebou prehodili slovo; skúste si povedať prezentáciu aj bez poznámok, prepisu či Powerpointu. Ide o to, že nikdy nebudete vedieť vo svojej obývačke nasimulovať prostredie, v ktorom budete prezentáciu prednášať. Môže byť preto užitočné si v rámci precvičovania umelo navodiť rušivé vplyvy a tak sa mentálne pripraviť na rušivé vplyvy, ktoré sa môžu reálne vyskytnúť, keď pôjdete naostro. Znížite tak šancu, že váš mozog začne v prípade neočakávaných situácií panikáriť.

Vizuálna stránka

Hovorí sa, že ľudia si pamätajú 10% toho, čo počujú, 20% toho, čo čítajú, a až 80% toho, čo vidia alebo si môžu vlastnoručne vyskúšať. Je preto dôležité nezanedbať vizuálnu stránku prezentácie. Malé písmo, veľa informácií na jednom slajde, chaotické usporiadanie jednotlivých bodov a prílišná farebnosť sú veci, ktorým by ste sa mali vyhýbať. Vizuálna stránka sa netýka iba prezentácie, ale aj prezentujúceho. Podľa psychológa Alberta Meherbriana ľudia posudzujú kvalitu prezentácie z 38% na základe tónu hlasu, 55% na základe neverbálnych prejavov a len 7% pripadá na samotný obsah prezentácie. Je teda šanca, že vaše obecenstvo si skôr zapamätá vás ako osobu a nie to čo, ste prezentovali. Zamyslite sa teda pred prezentáciou aj nad tým, ako budete využívať gestikuláciu a emocionálne prejavy, aby kopírovali charakter prezentácie a atmosféru, v ktorej budete prezentovať. Pozor na rýchlosť reči. Pod stresom majú ľudia tendenciu zrýchľovať. Dbajte na dôkladné vyslovovanie samohlások a nezabúdajte na pauzy. Ak budete robiť prestávky medzi myšlienkovými celkami, pomôžete vášmu obecenstvu lepšie spracovať to, čo prednášate, a znížite riziko, že vás ľudia prestanú počúvať. Vyhýbajte sa monotónnosti. Hlas má mnoho farieb a tónov; o to viac, keď prezentujete v angličtine. Keď sa Slovákovi zdá, že už hovorí melodickou angličtinou, ešte ani nezačal. Nebojte sa pri prezentácii v angličtine využiť melódiu reči vo svoj prospech. Čerešničkou na torte je aj široký repertoár anglickej slovnej zásoby a ustálenych slovných spojení. Inšpirujte sa frázami, ktoré uvádzam nižšie a okoreňte nimi svoju prezentáciu.

Ako uvítať obecenstvo a predstaviť sa

Hello / Hi everyone.
Let me thank you all for coming here today. (Dovoľte mi poďakovať sa, že ste prišli.)
It's a pleasure to welcome you today.
I'm glad that so many of you could make it here today. (Som rád, že sa vám toľkým podarilo dnes prísť.)
For those of you who don't know me, my name is  … (Pre tých, ktorí ma nepoznajú, moje meno je …)
Let me introduce myself. I'm (name) from … (Dovoľte, aby som sa predstavil. Som (meno) z …)
As some of you know, I'm the customer service manager and I’m in charge of …
I’m the production manager in … and am responsible for …

Predstavenie témy prezentácie

I'm here today to present …
The subject / topic of my presentation is …
Today I'm going to talk about …
My talk is particularly relevant to people / those of you, who…
My topic is very important because it analyses …
The purpose / objective / aim of my presentation is to explain/clarify/describe …
What I want to show you is …
Today I'd like to give you a short overview of … (Rád by som vám dnes podal krátky prehľad (niečoho)…)
I've divided my presentation into three parts. (Prezentáciu som rozdelil do troch častí.)
I'll focus on three major issues.
Point one deals with …. point two describes …. and point three emphasizes …
I’ll start off by … Then I’ll move on to … and after that I will/ and I’ll end with …. (Začnem (niečím) ..Potom prejdem na … a potom ukončím prezentáciu (niečím) …)


Užitočné frázy použiteľné v rámci prezentácie obsahu

Let me first give you a brief overview of …  
Before I move on, I would like to recap the main points. (Predtým, ako prejdeme ďalej, rád by som zrekapituloval hlavné body.)
Let's now take a look at … (Pozrime sa teraz na …)
This brings us to the next question /point. (To ma privádza k ďalšej otázke/bodu.)
As I said / mentioned earlier. (Ako som už skôr spomenul.)
As I have already explained, we need to …
As I pointed out in the first section…
However, there are a few problems regarding transport. (Existuje však pár problémov ohľadom prepravy.)
With respect/regard to logistics, we need to hire more drivers. (Čo sa týka logistiky, potrebujeme..)
In addition to this, we also need to … (Okrem toho tiež potrebujeme…)
Moreover / Furthermore, there are other interesting aspects we need to take into account.
How shall we cope with the situation? (Ako sa máme vysporiadať / vysporiadame s touto situáciou?)
We will have to take care of this problem.
I‘d like to stress/highlight/emphasize the following points.
I’d like to draw your attention to … (Rád by som upriamil vašu pozornosť na…)
Let me point out that … (Dovoľte mi zdôrazniť …)
I would like to point out that … (Rád by zdôraznil, že …)
Let‘s look more closely at… (Pozrime sa bližšie na …)
The prices fell/declined/plummeted/soared … (Ceny klesli/znížili sa/prudko padli/prudko vzrástli …)
Sales went up significantly …
In June, we saw a moderate fall. (V júni sme zaznamenali mierny pokles …)
Sales have started recovering. (Predaje sa začali zlepšovať.)
We introduced/employed this method/measure to increase flexibility.
Our aim/goal was to …
As a consequence / Consequently, sales increased significantly. (Následkom toho sa predaje značne zvýšili…)
This led to an increase of… (Toto viedlo k zvýšeniu (niečoho)…)


Ukončenie prezentácie

Well, this brings me to the end of my presentation. (Toto ma privádza ku koncu mojej prezentácie.)
As a final point. I'd like to ..
Finally, I would like to highlight one key issue. (Chcel by som zdôrazniť ešte jednu kľúčovú otázku.)
To conclude/In conclusion, I'd like to … (Na záver by som rád…)
To sum up, I’d like to… (Pre zhrnutie by som rád …)
I'd suggest … (Navrhujem …)
I, therefore, recommend that …
In my opinion, we should…


Ako sa vysporiadať s otázkami obecenstva

I‘m afraid I didn't quite catch that/your question. (Prepáčte, celkom som nezachytil vašu otázku.)
I‘m sorry, could you repeat your question, please?
So, if I understood you correctly, you would like me to clarify if… (Ak vám správne rozumiem, chcete, aby som vysvetlil, či….)
Does that answer your question? (Zodpovedalo to vašu otázku?)
I’m sorry, but I don't know that off the top of my head. (Prepáčte, no to vám takto z hlavy nepoviem.)
Sorry, that’s not my field. But I'm sure my colleague (name) will be able to answer your question. (Prepáčte toto nie je môj odbor. Som si však istý, že môj kolega vám bude vedieť odpovedať.)