Prepájanie slov v anglickej výslovnosti. (Linking)

Marian Herud

YouTube video

Prepájanie slov je v anglickej výslovnosti aspektom, ktorý je môže byť náročnejšie si osvojiť. Je to však veľmi užitočná zručnosť a oplatí sa na nej popracovať.

Mnoho ľudí sa stážuje, že nerozumejú, keď napríklad pozerajú film po anglicky. No keď si pustia anglické titulky, zistia, že jednotlivé slová poznajú.

Často sa neschopnosť porozumieť hovorenému slovu pripisuje rýchlosti reči. Tá určite zohráva svoju úlohu, no ďalšími minimálne rovnako dôležitými aspektami sú nedokonalá znalosť výslovnosti jednotlivých slov (slová poznáme viac v písanej ako hovorenej forme) a ich vzájomné prepájanie.

Prepájanie anglických slov môže spôsobovať to, že nedokážeme počutú vetu rýchlo segmentovať do slov, z ktorých by sme následne získali význam a rozumeli.

Niekedy teda nerozumieme, nie kvôli tomu, že nepoznáme slová, ale kvôli tomu, že nevieme v spojenej reči rozpoznať. Slová v kontexte vety nevieme často rozlíšiť pretože sú pospájané a my jednoducho nevieme, kde sa jednotlivé slová začínajú a kde končia.

Ak si osvojíte prepájanie slov v angličtine, budete nielen lepšie znieť, ale podstatne sa zlepší aj vaša schopnosť rozumieť. Ono to často býva tak, že najlepšie rozumiete to, čo viete aj sami vysloviť. Je totižto niekedy ťažké rozumieť tomu, čo neviem ani sám vysloviť.

Prepájanie spoluhlások (consonants) a samohlások (vowels)

Ak sa slovo končí na spoluhlásku a nasledujúce slovo sa začína na samohlásku, slová sa prepoja a vyslovia ako jedno slovo. Prvé slovo sa vlastne stane súčasťou toho druhého. To platí predovšetkým (no nielen vtedy), ak je slovo začínajúce sa na samohlásku funkčným slovom (zámeno, predložka, …).

stop  ͜   itwith  ͜  Annbreathe  ͜  inwork  ͜  outsing  ͜  itput  ͜   it  ͜  on
take  ͜   itfair  ͜   enoughlaughed  ͜  at  ͜  itlook  ͜  at  ͜  usstretch  ͜  outbreak  ͜  in

Prepájanie dvoch spoluhlások

Ak sa sloveso končí na plozívnu spoluhlásku (p, t, d, k, g) a za ním nasleduje slovo, ktoré sa začína na akúkoľvek inú spoluhlásku, slová sa prepoja. Plozívna spoluhláska (p, t, d, k, g) na konci prvého slova sa úplne nevysloví. Ústa dáme do pozície tejto spoluhlásky no nevyslovíme ju.

stop  ͜  tryingfat  ͜  cheesewet  ͜  lookbad  ͜  jokebig  ͜  catSnoop  ͜  Dogglet  ͜  down

Prepájanie identických spoluhlások

Ak je spoluhláska na konci jedného slova rovnaká ako spoluhláska na začiatku nasledujúceho slova, tieto slová spojíme a vyslovíme spolu. Tieto dve spoluhlásky sa takto spoja do jednej spoluhlásky, ktorá bude vyslovená trošku dlhšie.

tall  ͜  ladice  ͜  skateback  ͜  coverplayed  ͜  dirtybig  ͜  gamekeen  ͜  Nick
[tɔːlæd][aɪskeɪt][bækʌvər][pleɪdɜːrti][bɪɡeɪm][kiːnɪk]

Prepájanie samohlások

Ak je na konci slova napnutá samohláska (tense vowel) – (i:, eɪ) a nasledujúce slovo sa začína na akúkoľvek samohlásku, tieto slová sa prepoja spoluhláskou [j].

be  ͜  on holidayplay  ͜  offbe  ͜  upstay  ͜  inside
[biːjɑːn ] [ˈhɑːlədeɪ][pleɪjɔːf][biːjʌp][steɪjɪn'saɪd]
be  ͜  unitedsee ͜  yourselffree  ͜  Europepay  ͜  you

Ak je na konci slova napnutá samohláska (u:, oʊ) a nasledujúce slovo sa začína na akúkoľvek samohlásku, tieto slová sa prepoja spoluhláskou [w].

blew  ͜  itblue  ͜  armynew  ͜  editionslow  ͜  evolution
[bluːwɪt][bluːwˈɑːrmi][nuːwɪˈdɪʃn][sloʊwevəˈluːʃn]
go  ͜  westno  ͜  wishSnow  ͜  Whitewho  ͜  was

Pozor hovoríme tu o vyslovovaných hláskach, čiže to ako sa slovo píše tu nehrá dôležitú úlohu.

Teraz už ostáva si spomínané javy vo výslovnosti natrénovať. Pomôže, ak si vyberiete nejaký text, v ktorom si vyznačíte príklady spájania slov, ktoré si potom budete priebežne cvičiť. Pokojne používajte jeden text aj viackrát. Cieľom je, aby ste mozog naučili, v ktorých prípadoch má „zaveliť“ artikulačným orgánom inú výslovnosť. Veľa zdaru!