Používanie budúceho času v angličtine

Miriam Herud

Ak ste pokročilejší študent angličtiny, tak určite viete, že okrem jednoduchého budúceho času (will) tento jazyk disponuje ešte niekoľkými ďalšími formami budúceho času. Nedá sa pritom povedať, že každá z nich je zvlášť osobitným budúcim časom. Sú to len jeho formy, z ktorých niektoré sa používajú aj na vyjadrenie iného času (napr. Present Simple – jednoduchý prítomný čas – na vyjadrenie prítomnosti aj budúcnosti); niektoré formy sú navonok totožné, no používame ich v odlišných kontextoch za odlišným účelom, napr. will na vyjadrenie predpovede a tá istá forma will na vyjadrenie okamžitého, spontánneho rozhodnutia. V tomto článku sa teda oboznámime s ôsmimi základnými formami budúceho času, povieme si, kedy ktorú používať, a na konkrétnych príkladoch si budete môcť sami pre seba vyskúšať, ako sa tvoria.


1. Prítomný priebehový čas (Present Continuous) na vyjadrenie vopred naplánovaných/dohodnutých činností (future arrangements or appointments)

Ak chceme hovoriť o činnostiach, ktoré máme naplánované na blízku budúcnosť, takpovediac na sto percent (samozrejme, nič nie je v živote isté a môže sa stať niečo, čo nám tieto plány prekazí, ale chápme to tak, že je to pevný plán), použijeme prítomný priebehový čas (Present Continuous).
Vytvoríme ho pomocou slovesa byť (be), pravdaže vo vyčasovanej podobe (napr. you are, he is, they are…), za ktoré pripojíme plnovýznamové sloveso v gerundiu, čiže s príponou –ing:

Kladná veta: Podmet + be + sloveso-ing (We are leaving.)
Záporná veta: Podmet + be + not + sloveso-ing (We are not leaving.)
Otázka: Be + podmet + sloveso-ing? (Are we leaving?)


A keďže ide o presný plán do budúcna, je vhodné dodať aj čas, kedy sa danú činnosť chystáme robiť.

Príklady:

I'm flying to Dublin tomorrow morning. (Zajtra ráno letím do Dublina.)
We
're meeting here at 11:30. (Stretneme sa tu zajtra o 11:30.)
She‘
s taking her exams next Monday. (Budúci pondelok má skúšky.)
They
are throwing a party on Friday night. (Majú oslavu v piatok večer.)

Skúste si teraz sami pre seba odpovedať na tieto otázky (tri z nich sú zodpovedané pre ukážku):

What are you doing next Friday night?
Are you meeting anyone tomorrow? (No, I’m meeting no one.)
Who are you seeing next weekend?
Are you taking any exams next month?
Are you eating out tonight or staying in? (I’m staying in.)
Are you having a doctor's/dentist's appointment any time soon? (Yes, I’m seeing my dentist next Tuesday.)


2. “Be going to” na vyjadrenie plánov a zámerov (plans and intentions)

V tomto prípade hovoríme o plánoch do budúcna, ktoré nie sú ešte úplne definitívne (ako to bolo v predošlom prípade), ale by sa dalo povedať, že sú isté na cca 70-80%. Rozhodnutie, že chceme niečo podniknúť, sme už urobili, no nevieme ešte presne kedy alebo kde a s kým (ako sa povie, musíme ešte doladiť detaily).

Opäť použijeme vyčasované sloveso byť (be) + going to + plnovýznamové sloveso v neurčitku:


Kladná veta: Podmet + be + going to + sloveso
(She is going to sleep.)
Záporná veta: Podment + be + not + going to + sloveso (She is not going to sleep.)
Otázka: Be + podmet + going to + sloveso? (Is she going to sleep?)


Nápomocný nám môže byť slovenský preklad “chystať sa (niečo urobiť)” alebo “ísť (niečo urobiť)” – kedykoľvek budete chcieť vyjadriť, že sa chystáte niečo urobiť, “going to” je tá správna voľba – a napokon, aj v slovenčine nenasleduje nič iné ako neurčitok, tzv. infinitív, čiže sloveso v základnom tvare (Chystám sa navštíviť starých rodičov. – I’m going to see my grandparents. / Ide si kúpiť nové auto. – She’s going to buy a new car.)

Príklady:

I‘m going to visit my friends in Prague. (Chystám sa navštíviť kamarátov v Prahe.)
We‘
re not going to book another holiday this year. (Tento rok sa už nechystáme na ďalšiu dovolenku.)
My brother
is going to propose to his girlfriend. (Môj brat ide požiadať svoju priateľku o ruku.)
Are you going to go abroad? (Chystáš sa ísť do zahraničia?)

Vyskúšajte si sami (dve z nich sú zodpovedané pre ukážku):

Are you going to visit anyone this weekend?
Is any of your friends going to get married soon? (No,none of my friends is going to get married.)
Are you going to go to any celebration/performance/concert this month?
Are you going to quit/change your job?
Are you going to buy a new car? (Yes, I’m going to buy a new car in summer.)
Are you going to study another foreign language, apart from English?


3. Predpovede (predictions) s “will”

Robíme to denne – hovoríme, čo si myslíme, že sa stane alebo nestane, bez toho, aby sme mali akékoľvek dôkazy či záruky. Jednoducho predpovedáme, hádame, predvídame, predpokladáme. Aké bude počasie, kto vyhrá hokejový zápas, či budú obchody plné ľudí, ako sa nám podaria skúšky či kedy začnú pučať stromy. Všetko sú to predpovede a, na rozdiel od predošlých dvoch foriem budúceho času, sú isté len na 50%, ako by sme povedali – fifty-fifty.

Tvoríme ich pomocou pomocného slovesa will, za ktoré pridáme sloveso v neurčitku.


Kladná veta: Podmet + will + sloveso
(It will rain.)
Záporná veta: Podmet + will + not + sloveso (It will not rain.)
WILL+NOT=WON’T -> It won’t rain.
Otázka: Will + podmet + sloveso? (Will it rain?)


Pri predpovediach často používame slová a slovné spojenia na vyjadrenie neistoty, ako:
Maybe/possibly=možno
Perhaps=možno/asi
Probably=pravdepodobne
I think=Myslím si
I’m not sure=Nie som si istý/á
I suppose=Predpokladám
I guess=Hádam

Príklady:

I think he will be late. (Myslím si, že bude meškať.)
Do you think she will win the elections? (Myslíš, že vyhrá voľby?)
Maybe I won't even need your help. (Možno ani nebudem potrebovať vašu pomoc.)
Whales will probably die out. (Veľryby pravdepodobne vymrú.)
I guess I won’t be long. (Hádam nebudem dlho.)

Vyskúšajte si:

Do you think it will be sunny and warm on the weekend?
Will you have lots of children? (No, I think I won’t have many children.)
What will you do when you retire? (I will work in my garden and enjoy life.)
Do you think the prices of solar panels will drop?
Do you think you'll get rich once?
Will the influx of migrants into Europe ever stop?

3.1 Predpovede založené na dôkazoch s “be going to”

Povedali sme si, že na predpovede “fifty-fifty” používame “will”. Ak sa však nejedná len o výstrel do tmy a naša predpoveď je založená na určitom dôkaze (evidence), je vhodnejšie použiť “be going to + sloveso v neurčitku”.

Kladná veta: Podmet + be + going to + sloveso (The tooth is going to fall out.)
Záporná veta: Podment + be + not + going to + sloveso (The tooth is not going to fall out.)
Otázka: Be + podmet + going to + sloveso? (Is the tooth going to fall out?)


Príklady:

Evidence: You can see heavy clouds up in the sky. (Dôkaz: v diaľke vidíte na oblohe ťažké mraky.) -> It is going to rain.
Evidence: It’s raining and the sun is coming out. (Dôkaz: prší a do toho začína svietiť slnko.) -> There is going to be a rainbow.
Evidence: I’m sick and dizzy. (Dôkaz: je mi zle a točí sa mi hlava.) -> I am going to faint.

Teraz skúste sami urobiť predpoveď založenú na daných dôkazoch:
What’s going to happen?/What are they going to do?

Evidence: You see a man driving his car too fast while texting. There’s a pedestrian crossing the road just a couple of meters ahead of the car…
Evidence: Your colleague borrowed 60,000 euros from a bank…
Evidence: You are on a visit and your host is carrying a tray with lots of glasses full of wine. There’s a skateboard in her way that she cannot see…4. Harmonogramy a cestovné poriadky v jednoduchom prítomnom čase (Present Simple)

Z harmonogramov a cestovných poriadkov (schedules and timetables) sa dozvedáme, kedy nám odchádza autobus či vlak, pristáva lietadlo, začína film v kine, na koľkú je naplánovaná konferencia alebo koncert. Všimnime si, že všetky tieto udalosti majú spoločné to, že sa netýkajú jednotlivca, ale celej skupiny ľudí. V centre pozornosti je pritom práve udalosť, a nie jednotlivec so svojimi osobnými plánmi.

I keď sa jedná o budúcnosť, používame tu jednoduchý prítomný čas (Present Simple).


Kladná veta: Podmet + sloveso
Záporná veta: Podmet + do not/does not + sloveso
Otázka: Do/does + podmet + sloveso?

Táto forma budúceho času by nám, Slovákom, nemala robiť zvlášť problémy, pretože aj v slovenčine v týchto prípadoch používame len prítomný čas:

My flight takes off at 8:30. (Lietadlo mi odchádza o 8:30.)
The bus arrive
s just before noon. (Autobus má príchod tesne pred poludním.)
The meeting/the movie start
s at seven. (Míting/film sa začína o siedmej.)
Our class begin
s at 4:00 p.m. and finishes at 5:30 p.m. (Hodina nám začína o 4:00 a končí o 5:30 poobede.)

Odpovedzte si na tieto otázky (nezabúdajte, že v tretej osobe jednotného čísla pridávame za sloveso príponu -s):

When does your EN class/yoga class/Sunday Mass/the next hockey match/your favorite TV program begin and end?


5. Spontánne rozhodnutia (spontaneous decisions) s “will”

Sú to okamžité rozhodnutia, nad ktorými dlho nepremýšľame a robíme ich v tom istom čase, v akom sa odohráva aj daná situácia.

Aj táto forma budúceho času používa pomocné sloveso will, za ktorým nasleduje sloveso v neurčitku.


Kladná veta: Podmet + will + sloveso
Záporná veta: Podmet + won’t + sloveso
Otázka: Will + podmet + sloveso?

Príklady:

Look, it's raining. I'll take an umbrella. (Aha, prší. Vezmem si dáždnik.)
A: “Who will take out the garbage?” B: “I‘
ll do it.” (A: “Kto vynesie smeti?” B: “Ja to spravím.”)
I'm so hungry. I
'll order a pizza! (Som hladná. Objednám si pizzu!)
A: “I've got so much to do!” B: “I‘
ll help you.” (A: “Mám toľko roboty!” B: “Pomôžem ti.”)

Predstavte si samého seba v nasledujúcich situáciách. Čo urobíte?/What will you do?

You come from work and you're exhausted.
It's sunny outside, really hot and you're unbelievably thirsty.
You want to finish your meal from lunch but it has gone cold.
You have a bad headache.
You can't fall asleep.

6. Ponúknutie pomoci so “Shall I …?”

V situáciách, kedy chceme ponúknuť svoju pomoc iným ľuďom, nám angličtina ponúka dva spôsoby, ako to vyjadriť:


1. Otázkou “Shall I + sloveso v neurčitku ?” (Shall I switch on the light?)
2. Návrhom “I’ll + sloveso v neurčitku.” (I’ll switch on the light.)


Pomôcka: otázka “Shall I…?” je vlastne slovenská verzia “Mám …?”, napr. Mám zapnúť svetlo?=Shall I switch on the light? / Mám ťa zviezť do mesta?=Shall I give you a lift into town?

Príklady:

Shall I hold the door for you?/I'll hold the door for you. (Mám ti podržať dvere?)
Shall I call you a taxi?/I'll call you a taxi. (Mám ti zavolať taxík?)
Shall I make you a cup of coffee?/I'll make you a cup of coffee.(Urobím ti kávu?)

Predstavte si, že vám kamarát v núdzi hovorí nasledujúce. Ako zareagujete?

I'm freezing.
My suitcase's too heavy.
I need a lift to the airport.
I forgot my sunglasses in your apartment.
I need to borrow 200 euros.
I'm going away for two days and my dog will be home alone.


7. Návrhy (suggestions) so “Shall we…?”

Ďalší spôsob použitia pomocného slovesa “shall” je práve pri navrhovaní, a to rôznych aktivít, časov a miest stretnutí atď.


Tentokrát však musíme zmeniť osobu: “Shall we + sloveso v neurčitku ?”

(Netreba teda zabúdať na to, že tento návrh sa nevzťahuje len na osoby, ktorým je návrh adresovaný, ale aj na hovoriaceho, resp. navrhujúceho, keďže zámeno “we” znamená “my všetci” a nie je možné ho zamieňať za iné osobné zámená.)

Príklady:

A: “I'm bored. Shall we go play bowling?” B: “Yeah, let's!” (A: “Nudím sa. Ideme hrať bowling?” B: “Jasné, poďme!”)
Mia, Mark and Dan are going out tonight.
Shall we join them? (Mia, Mark a Dan idú dnes večer von. Pridáme sa k nim?)
I think everyone's here.
Shall we start? (Myslím, že sme tu všetci. Začneme?/Môžeme začať?)


8. Sľuby a budúce stavy/deje (fakty) s “will” (promises and future facts)

Ako vidíme, pomocné sloveso “will” je skutočne flexibilné. Okrem predpovedí, okamžitých rozhodnutí a ponúk ho používame, aj keď niekomu niečo sľubujeme a tiež ak chceme vyjadriť skutočnosť, že niečo bude v budúcnosti existovať/diať sa (nejedná sa pritom ale o našu domnienku, ale o fakt).

Príklady:

I
'll text you tomorrow. (Zajtra ti napíšem.)
I
 won't tell anyone, I promise. (Nikomu to nepoviem, sľubujem.)
I‘
ll see you soon. (Čoskoro sa uvidíme.)

My father
will be 60 next year. (Otec bude mať budúci rok 60 rokov.)
I‘
ll be here all day if you need me. (Budem tu celý deň, ak ma budeš potrebovať.)
The sun
will rise at 5:30. (Slnko vychádza o pol šiestej.)