Použitie slovesa „get“ v angličtine

Marian Herud

YouTube video

Sloveso „get“ patrí do skupiny nenávidených slovies lebo môže mať veľmi veľa významov, ktoré závisia od kontextu. Teda to o čom sa rozprávame podmieňuje aký význam bude sloveso GET nadobúdať.

Či už to je get a present – dostať darček, alebo dostať nádchu v drvivej väčšine prípadov, keď v slovenčine povieme dostať, tak do angličtiny to môžeme preložiť ako get.

Get môže tiež znamenať priniesť, získať alebo kúpiť.

Would you get me a glass of water, please?
Priniesli by ste mi pohár vody, prosím?
I got the job I wanted.
Získal som tú prácu čo som chcel.
I have to get a new car.
Musím si kúpiť nové auto.

V spojení s predložkou „to“ sa get často používa vo význame „prísť niekam“

I get to work at 5.
Prichádzam do práce o piatej.

Zakaždým, keď v angličtine skombinujeme get s prídavným menom, vždy indikujeme zmenu stavu.

Ak teda vieme, že „dark“ znamená tmavý a „get“ je stať sa“ get dark bude „stať sa tmavým“, po slovensky stmievať sa/stmavnúť. (v slovenčine totižto často zmenu stavu nevyjadrujeme cez stať sa, ale pred sloveso použijeme predponu, v tomto prípade s-, no často aj z- (zčervenať) či o- (opiť sa, oženiť sa) .

It gets dark at 6pm.
Stmieva sa o šiestej.
He gets angry very easily.
Ľahko sa rozhnevá.

Sloveso get môžeme kombinovať aj s druhým stupňom prídavných mien.

Napríklad keď preložíme slovné spojenie get better dostaneme get = stať sa, better = lepší – stať sa lepším po slovensky zlepšiť sa

The situation got better.
Situácia sa zlepšila.

No a keď preložíme slovné get higher dostaneme get = stať sa, higher = vyšší – stať sa vyšším – po slovensky zvýšiť sa

Prices got higher.
Ceny sa zvýšili.

Keď sa get použije s pasívnym tvarom slovesa ako napr. chytený, zastavený, ukradnutý bude znamenať to isté ako sloveso „byť“. Get sa takto používa predovšetkým pokiaľ vyjadrujeme, že ide o nejakú zlú, nepríjemnú či nečakanú situáciu, medzi ktoré patrí aj keď vás učiteľ nachytá pri odpisovaní na teste.

Bol som chytený pri odpisovaní/podvádzaní.

Obidve anglické vety majú rovnaký význam, no veta s got je trochu neformálnejšia, a preto vhodnejšia pre každodennú komunikáciu.

Podobnú štruktúru môžeme využiť aj v nasledujúcej vete, hlavne, keď chceme povedať, že som bol zastavený, a preto som niečo neurobil, prišiel som neskoro, alebo to videlo k nejakým iným komplikáciám.

Bola som zastavená policajtami.
Zastavili ma policajti.
Môj telefón bol ukradnutý.