Naučte sa konečne používať anglické predložky

Marian Herud

Angličtina nemá pády, neskloňuje a nečasuje. Super, povieme si. Keď však koncovky v anglickom jazyku absentujú a je potrebné nejakým spôsobom vyjadriť vzťahy medzi slovami, na rad prichádzajú predložky… veľa predložiek.

Mnoho študentov sa s anglickými predložkami trápi, hlavne v začiatkoch učenia sa anglického jazyka. Niekedy je to viac žonglovanie a výstrely do tmy ako kvalifikovaný odhad. Tento článok vám pomôže konsolidovať základné vedomosti o predložkách v anglickom jazyku.

PREDLOŽKY ČASU

  Základne predložky času sú AT, ON, IN   

YouTube video

AT (Pre vyjadrenie času)   

Predložku AT si v súvislosti s časom musíme zafixovať hlavne v spojitosti s hodinami vyjadrovaním presného času.

I will come to visit you at 9 o’clock. (Prídem ťa navštíviť o deviatej.) 
I finish work at 5 pm. (Končím robotu o piatej.)

V tomto prípade je predložka “at” obdobou slovenského “o”.

Čo sa však vyjadrovania času týka, táto predložka môže znamenať aj slovenské “cez /počas”:  

 at the weekend
Will you be at home at the weekend? (Budeš cez víkend doma?) 
at night
I can’t sleep at night. (Cez noc nemôžem spať.)

at Christmas, at Easter
What did you do at Christmas.(Čo ste robili počas Vianoc?)   

Ďalšie časové vyjadrenia s “at”:  at the moment ( v tomto momente)

IN (Pre vyjadrenie času)

Použitie predložky “in” sa v angličtine v mnohom podobá na slovenčinu.

“In” sa používa s:

mesiacmi (in June / v júni)
rokmi (in 2020 / v roku 2020)
ročnými obdobiami (in summer / v lete)

Na rozdiel medzi týmito dvoma jazykmi narazíme, keď hovoríme o častiach dňa. V slovenčine nepoužívame žiadnu predložku, keď chceme povedať “ráno”, “popoludní” či “večer”.

V angličtine sa však v tomto prípade používa predložka “in”:

in the morning, in the afternoon, in the evening (ráno, popoludní, večer)(Pozor! V týchto slovných spojeniach nezabudnite použiť aj určitý člen “the”)   

“In” tiež použijeme, keď chceme vyjadriť, že niečo sa udeje v rámci istého časového intervalu.  

Budem tam o 5 minút (I’ll be there in 5 minutes)

S výnimkou častí dňa a časového intervalu sa však predložka “in” používa v angličtine podobne ako v slovenčine. 

ON (Pre vyjadrenie času)

Predložku “on” si treba zafixovať so slovom deň.  Táto predložka sa totižto používa v spojitosti s dňami a dátumami.

V slovenčine nepoužívame zväčša žiadnu predložku s dátumami, lebo máme časy a podstatné meno skloňujeme.   

v pondelok/ on Monday 
17. decembra / on 17 December (čítame on the seventeenth of December alebo on December seventeenth)

Zvláštne však je, že čo sa týka sviatkov, prípadne dní pracovného pokoja, tam už nájdeme prienik medzi angličtinou a slovenčinou, kedy “on” znamená “na”:

na Silvestra / on New Year’s Eve 
na Štedrý deň / on Christmas Eve

Pozor! Je rozdiel, či myslíme počas Vianoc, alebo máme na mysli konkrétny deň.

at Christmas / na Vianoce (vianočné obdobie)
on Christmas Day / na Sviatok Vianočný (konkrétny deň)   

Jednoducho povedané: v angličtine dni a dátumy- predložka “ON”   

Čo však v prípade, keď chceme povedať “Prídem v utorok ráno”?

Povedali sme si, že s časťami dňa (ráno, popoludní, večer) sa používain a so samotnými dňami “on”.
Nuž v tomto prípade sa priradí príslušná predložka k tomu, čo je prvé:   

Prídem v piatok večer / I’ll come on Friday evening. 

K časovým predložkám patrí aj predložka until (až do) a predložky from … to (od…do)   

I’ll stay here until the end of the year. (Ostanem tu do konca roka.)   
I worked in that company from 2016 to 2018. (Pracoval som v tej firme od roku 2016 do roku 2018.) 

Namiesto from…to môžeme tiež použiť from…until  

I lived in the USA from 2005 until 2015. (Žil som v Amerike od 2005 do 2015.)   


PREDLOŽKY MIESTA

Medzi najzákladnejšie predložky pri vyjadrovaní miesta patria 
IN (v)AT (na, pri) ON (na).

YouTube video

IN


Niekedy sa ich použitie prekrýva s použitím v slovenčine, inokedy je ich použitie do značnej miery odlišné.

Podobnosť možno pozorovať v prípade predložky “in”.

Označuje sa ňou poloha vo vnútri; v niečom, čo je nejakým spôsobom ohraničené, resp. má svoje limity, hranice (miestnosť, štát a pod.)  

in the garden/ in the bedroom / in Vienna 
in the bag / in the shop / in the sea / in a small town   

Vo všetkých hore uvedených príkladoch je predložka “in” ekvivalentom slovenského “v”.   

Poznámka: Často u študentov pozorujem chybu, že pri slovnom spojení predložky in a mesta medzi ne vkladajú určitý člen the (in the Vienna, in the Bratislava).

Vienna Bratislava sú však mená a tie nemajú žiadny člen.
Preto nehovorte in the Nitra ale in Nitra.

Výnimky “in”
na juhu Slovenska (in the south of Slovakia), na fotke/obrázku (in the photo/picture), na tvojom oddelení (in your department), na oblohe (in the sky), na dedine (in the countryside), na Slovensku (in Slovakia).

PREDLOŽKA „AT“ 

Mám pocit, že použitie predložky “at” spôsobuje študentom najväčšie problémy. Je to zrejme kvôli tomu, že neexistuje až taká ekvivalencia medzi slovenčinou a angličtinou ako napríklad v prípade predložky “in”, čiže v tomto smere nám slovenčina zdanlivo nepomáha.

Túto predložku môžeme do slovenčiny preložiť ako “na”, “pri” ale aj “v”.   

“AT” ako “NA”   

“Ale veď on je po anglicky na“, poviete si. Ono, aj v slovenčine je preložka “na” z tej kategórie neposlušných.

Aj v slovenčine totižto hovoríme “na pošte, na zastávke” a podobne, no nemyslíme tým na streche pošty či zastávky.

Ide o to, že v slovenčine používame predložku “na” na vyjadrenie dvoch rozdielnych konceptov polohy.     
Porovnajme si týchto pár slovenských príkladov zoradených do dvoch skupín:

1. na semafóroch, na diskotéke, na koncerte, na letisku, na konferencii, na stanici,… 
a
2. na polici, na zemi, na stene, na hlave, na stole, … 


Ktoré predložkové spojenia vyjadrujú “na nejakom mieste, nie na povrchu, resp. fyzicky na niečom”?
Ktoré predložkové spojenia znamenajú “na povrchu / vrchu niečoho”? 

Áno, to prvé “na” znamená na nejakom špecifickom mieste, nie na povrchu niečoho. 

TOTO slovenské ”na” prekladáme ako “at”.   


To druhé slovenské “na” vyjadruje, že niečo je položené, resp. umiestnené na povrchu niečohofyzicky na niečom a do angličtiny sa prekladá ako on”. 

1. na semafóroch, na diskotéke, na koncerte, na letisku, na konferencii, na stanici, na vrchu, na spodku, na začiatku niečoho, na konci niečoho, na univerzite, na zápase, na recepcii, na svadbe, na stretnutí (at the traffic lights/at a discotheque / at a concert / at an airport /at the conference / at the station, at the top, at the bottom, at the beginning of …, at the end of …, at university, at a game, at reception, at the wedding, at the meeting)
ale
2. na polici, na zemi, na stene, na hlave, na stole, na koni, na bicykli (on the shelf / on the floor / on the wall / on the head / on the desk, on a horse, on a bicycle)  
 

Výnimky: na dovolenke, na výlete, na služobke – on holiday, on a trip, on a business trip, doma (at home), v práci (at work)

“AT” ako “U”   

Predložku “at” použijeme tam, kde v slovenčine používame predložku “u” na vyjadrenie miesta.   

Včera som bola u Jany. (I was at Jane’s yesterday.) 
Vianoce som trávil u rodičov. (I spent Christmas at my parents’)
 

Predložkuat” použijeme tiež v prípade, keď hovoríme o službách, kedy aj v slovenčine bežne používame predložku “u”.

u lekára (at the doctor’s) / u zubára (at the dentist’s) / u kaderníka (at the hairdresser’s) / u mäsiara (at the butcher’s)   

“AT” ako “PRI” 

Anglické “at” niekedy vyjadruje aj slovenské “pri”. 

Stretneme sa pri tvojom aute. (We’ll meet at your car.)
Je pri svojom stole. (She’s at her desk.)
pri dverách (at the door)
Budem čakať pri vchode. (I’ll wait the the entrance.)

Pozor! 
Nemýľte si to so slovenským vedľa niečoho,
to sa prekladá ako “beside” alebo “next to”.   

PREDLOŽKA „ON“   

Ako sme už povedali, “on”, tak ako v slovenčine, vyjadruje, že niečo je položené alebo sa nachádza doslova “na” niečom, na povrchu niečoho.   

on the floor (na zemi, na podlahe) / on the second floor ( na druhom poschodí) 

Niekedy je mätúce, ako sa používa “on” a “in” v spojitosti s dopravnými prostriedkami.

v autobuse (on the bus) / vo vlaku (on the train) / v lietadle (on the plane)   
ale
v aute (in a car) / v taxíku (in a taxi) 

V slovenčine používame v týchto prípadoch “v”, no v angličtine buď “on” alebo “in”. 

Vysvetlil by som to asi takto: s autobusom, vlakom, lietadlom, loďou a pod. používame on”, pretože sa v nich  môžeme postaviť, a tým pádom sme “na” nich, na ich palube, stojíme na ploche ich podlahy.

Toto sa však nedá povedať napr. o aute, taxíku, limuzíne, ktoré sú menšie, nemôžeme hovoriť, že sme na ich palube, sme “umiestnení” v nich, a preto používame “in”.  

Pozor!  Slovenský inštrumentál sa často v angličtine tvorí
za pomoci anglického “by”, teda kým/čím som prišiel
autobusom (by bus), vlakom (by train), autom (by car). 
V tomto prípade sa nepoužíva with.

Vždy, keď počujem “I travelled with car”, predstavím si, ako dotyčný študent a auto sedia vedľa seba a spolu niekam cestujú; úsmevné, no nezmysel.

V krátkosti, v tomto prípade žiadne with on.   

Študenti si tiež často mýlia “to” a “in”, keď chcú povedať, že sa niekam presúvajú.  Nezriedka poučujem študenta povedať: 

I didn’t go in work yesterday.”

“In” však znamená, že už niekde sme. Nevyjadruje pohyb, ale statické miesto.

Keď sme však v procese premiestňovania sa, v pohybe, mali by sme použiť predložku “to”, ktorá je vlastne ekvivalentom slovenského “do”.   

Idem do práce. (I’m going to work.) 
Som v práci. (I’m at work.)   

Idem do New Yorku. (I’m going to New York.) 
Som v New Yorku. (I’m in New York.)
 

V tomto článku uvádzam najzákladnejšie použitie predložiek v anglickom jazyku a ich porovnanie so slovenským jazykom. Ako však človek zvyšuje svoju úroveň v angličtine, uvedomí si, že predložky hrajú ešte dôležitejšiu úlohu v tomto jazyku (napríklad v prípade prídavných mien, či frazálnych slovies). Verím však, že tento článok poslúži ako adekvátny odrazový mostík a základ pre ďalšie vzdelávanie sa v angličtine.