Kedy mám použiť say, tell, speak a talk? Aký je medzi nimi rozdiel? (+ kvíz)

Miriam Herud

YouTube video

“Give me the money,” I said.
“Give me the money,” I told him.

He said that it was his last drink.
He told her that it was his last drink.

Say and tell sú v mnohých prípadoch synonymá, no niekedy sa líšia hlavne pokiaľ ide o ich špecifickejší význam resp. funkciu.

tell – znamená povedať, v zmysle, informovať, dať informácie, dať niekomu príkaz, inštrukcie…

say – znamená povedať  v zmysle niečo vyriecť, vysloviť, vyhlásiť, vyjadriť

Tell znamená povedať, v zmysle, informovať, alebo dať niekomu príkaz, inštrukcie a podobne. Tell nepoužívame v spojení so zvolaniami, pozdravmi a pod. V nasledujúcej vete nikoho o ničom neinformujeme a nikomu ani nedávame inštrukcie, preto je tu použitie slovesa „tell“ nevhodné.

He told them „Goodbye“ and left.

Say je všeobecnejšie sloveso a často znamená jednoducho povedať  v zmysle vyriecť niečo, vysloviť, vyhlásiť, vyjadriť.

Ako sa používa sloveso say v angličtine

He said „Goodbye“ and left.

Slovesá tell a say môžeme aj skombinovať v jednej vete, no všimnime si, že plnia rozličné funkcie.

He told us (informoval nás) that he was leaving. Then he said (povedal – vyriekol) „goodbye“ and disappeared.

sloveso tell v angličtine

Jednou z najdôležitejších vecí, ktorú si v súvislosti s “tell” potrebujeme zapamätať je, že bezprostredne po „tell“ nasleduje predmetové zámeno – komu/čomu (you, her, him, us, you, them) sme niečo povedali.

They told me how to do it.
Povedali mi ako to urobiť.

Pamela told him that she wouldn‘t arrive on time.
Pamela mu povedala, že nepríde načas.

Za slovesom „say“ nepoužívame bezprostredne osobu. Za „say“ väčšinou nasleduje podstatné meno alebo veta.

They said many nice things to us.
Povedali nám veľa pekných vecí.

He said that he wanted money.
Povedal, že chce peniaze.

Ak potrebujeme spomenúť osobu, ktorej bolo niečo povedané, môžeme osobu použiť aj so slovesom „say“ napr. „He said to me.“ S osobou je však lepšie uprednostniť „tell“ – he told me. „He said to me…“ nie je absolútne nesprávne, len môže znieť neprirodzenejšie.

He said to me that he wanted money.
He told me that he wanted money.

V angličtine existujú aj ustálené slovné spojenia, v ktorých sa „tell“ používa bez akéhokoľvek osobného zámena.

 • tell the truth
 • tell a lie
 • tell a story
 • tell a joke
 • tell the difference
 • tell the time

Niekedy chceme v slovenčine povedať vetu typu:

Poviem ti to zajtra.

Bežne sa stáva, že Slováci sa snažia vo vete použiť „it“ ako preklad slovesa „to“.
I will tell it to you tomorrow.

V týchto prípadoch však nemusíme „to“ do angličtiny prekladať a správna veta bude vyzerať takto:
I will tell you tomorrow.

Talk a speak sú synonymá a znamenajú to isté – konverzovať, diskutovať, hovoriť s niekým. Speak sa používa zväčša vo formálnejšom kontexte, prípadne v obchodnom styku.

I need to talk with you about the situation.
I need to speak with you about the situation.

So slovesami talk a speak môžeme používať predložku „with“ a predložku „to“.

Predložka „with“ sa často používa keď ide o pravú konverzáciu, to znamená keď sa obe strany rozprávajú a rovnakou mierou prispievajú do debaty.

Rozdiel medzi slovesami speak a talk v angličtine

Na druhej strane predložka „to“ sa používa viac pre prípady kedy niekto rozpráva a ďalší ho počúva.

Rozdiel medzi slovesami speak a talk v angličtine

Je dobre vedieť o týchto malých rozdieloch, no nemusíte sa báť, že keď predložku použijete nesprávne urobíte veľkú chybu. Aj v praxi je používanie týchto predložiek so slovesami speak a talk pomerne voľné.

Sloveso speak sa okrem toho používa aj vo význame „hovoriť“, v zmysle prednášať, mať prejav napr. na konferencii ako aj „hovoriť“ cudzím jazykom.

Zhrnutie

tell

 • dať informácie, príkazy, inštrukcie
 • nasleduje predmetové zámeno (tell me, tell you, tell us …)

say

 • vo význame vyriecť, vysloviť, vyhlásiť, vyjadriť
 • nasleduje za ním vec, veta, no nie predmetové zámeno

talk

 • rozprávať sa, konverzovať, viesť rozhovor
 • menej formálne

speak

 • rozprávať sa, konverzovať, prihovárať sa, mať prejav, hovoriť cudzím jazykom
 • formálnejšie

[qsm_link id=2]Otestujte si vedomosti o rozdieloch medzi slovesami say, tell, speak a talk.[/qsm_link]