Interpunkcia: Kde písať apostrof?

Miriam Herud

Apostrof je interpunkčné znamienko, ktoré sa v angličtine používa pri skracovaní slovných spojení a číslic (do not -> don’t, 1993 -> ‘93); ďalej keď chceme vyjadriť, že niečo niekomu patrí, a to pred písmenom “s” v jednotnom čísle, napr. Sandra’s car (písmeno „s“ tu vyjadruje privlastňovací pád), alebo po písmene “s” v množnom čísle, napr. the students’ notebooks (písmeno „s“ tu vyjadruje množné číslo); taktiež pri výslovnosti – mnohí študenti si to často ani nevšimnú, ale keď sa lepšie pozriete do slovníka, za každým slovom je v hranatej zátvorke jeho výslovnosť a či už na začiatku, v strede alebo viac ku koncu tejto transkripcie je umiestnený apostrof. Vždy sa nachádza pred tou slabikou, na ktorej je prízvuk, keďže v angličtine je prízvuk pohyblivý, t.j. v jednom slove je na prvej, v inom na druhej slabike a v ďalšom zas na poslednej – na rozdiel od slovenčiny, ktorá kladie hlavný dôraz vždy na prvú slabiku (photograph [ˈfoʊtəɡræf], computer [kəmˈpjuːtər], entrepreneur [ˌɑːntrəprəˈnɜːr]).

Otázka ale znie: píše sa apostrof aj v rokoch, konkrétne v desaťročiach?

Vezmime si napríklad šesťdesiate roky minulého storočia. Študenti mi zväčša povedia “nineteen-sixty”. Nie je to správne, pretože číslovka “nineteen-sixty” pomenúva len jeden jediný rok – 1960. My sa ale bavíme o celom desaťročí. Desaťročie logicky pozostáva z desiatich rokov, je to teda plurál (množné číslo), čiže potrebujeme pridať koncovku -s. Slovom to bude “nineteen-sixties”. Častokrát takéto vysoké čísla ale nerozpisujeme a rovno použijeme číslice -> 1960 + jednoducho pridáme koncové -s (1960s). Nie je tu žiadny dôvod použiť apostrof. Podobný prípad nastáva vtedy, keď si nie sme istí, koľko má daná osoba rokov a odhadom povieme : “Je to tridsiatnik.” Opäť je tu reč o desaťročí, v ktorom sa vekovo tento človek nachádza, a tak je na mieste zase použiť plurál a doslovne preložiť:”Je vo svojich tridsiatych rokoch.” – “He’s in his thirties/He’s in his 30s.” Nepotrebujeme teda žiaden apostrof. Na upresnenie nám dokonca môžu pomôcť slová early-, mid-, late- (She’s in her early-70s/They’re in their mid-20s/I’m in my late-50s).