EKLEKTICKÝ PRÍSTUP

Marian Herud

Čo je to eklektický prístup k učeniu sa cudzích jazykov?

Eklektický prístup k učeniu sa jazykov je spôsob didaktiky jazyka, ktorý nie je založený na jedinej metóde, ale na kombinácií metód, techník a stratégií v závislosti od vašich cieľov a potrieb. Takýto prístup umožňuje vysoký stupeň individualizácie výučbového procesu.

Prečo eklektický prístup?

Doposiaľ neexistuje (a zrejme ani nikdy nebude existovať) metóda, pomocou ktorej by bolo možné naučiť jazyk každého tak, ako je to častokrát propagované. Veda v oblasti učenia sa cudzieho jazyka priamo nepodporuje žiadnu z metód, a rozoznáva iba prínos niektorých konceptov a princípov, ktoré sú súčasťou týchto metód. Metódy výučby jazyka, tak ako oblečenie, tiež do veľkej miery odrážajú to, čo je v danej dobe v kurze, pričom niekedy ignorujú najnovšie poznatky z oblasti didaktiky jazyka. Mnohé komerčné metódy často vychádzajú zo zjednodušenej predstavy, že na každého platí to isté, všetci sme rovnakí, učíme sa ľahko, priamočiaro a že všetci máme rovnaké ciele. Vieme, že to tak nie je. Pedagogika, tak ako politika, sú vždy lokálne a majú lokálne špecifiká. Uplatňovaním jednej vybranej metódy sa nám môže zdať, že takéto špecifiká neexistujú. Vždy existovali a stále budú existovať. V žiadnom prípade však netvrdíme, že jednotlivé metódy sú vyslovene zlé, nakoľko každá jedna bola a je prínosom, a rozšírila horizonty poznania v oblasti učenia sa cudzích jazykov. Žiadna z metód však nie je najlepšia a už vôbec nie univerzálna. Naopak, poznanie pozitívnych aspektov viacerých metód a ich praktické využívanie zbavuje učiteľa a študenta preskriptívneho bremena a vytvára vhodné podmienky pre efektívnejšie a osobnejšie učenie sa cudzieho jazyka. Základnou filozofiou eklektického prístupu k výučbe cudzích jazykov je teda kombinácia viacerých metód a princípov, ktorých uplatňovanie závisí od cieľov našich klientov, ich preferencií a individuality.

V rámci eklektického prístupu uplatňujeme tieto základné princípy výučby cudzieho jazyka:

  1. Princíp maximalizácie príležitostí použitia jazyka
  2. Princíp rozvoja automatickosti a plynulosti jazyka
  3. Princíp zmysluplnosti
  4. Princíp kombinácie stratégií
  5. Princíp rozvoja sebadôvery a ochoty riskovať
  6. Princíp zohľadňovania materinského jazyka
  7. Princíp rozvoja komunikačných kompetencií


Čítať viac o týchto princípoch