Anglický slovosled

Miriam Herud

Proces učenia sa cudzieho jazyka nie je nič jednoduché. Veľkou pomocou býva často skutočnosť, že svoj vlastný materinský jazyk máme viac-menej dokonale zvládnutý a vieme si uvedomovať súvislosti medzi ním a cudzím jazykom, ktorý sa učíme. V prípade, že sa jedná o dva jazyky z tej istej jazykovej rodiny, ako napr. slovenčina a poľština či ruština, čiže slovanské jazyky, nachádzame medzi nimi množstvo podobností, vďaka ktorým sa cudzí jazyk učí jednoduchšie. Ak je ale náš materinský jazyk slovanský, a cudzí jazyk, ktorý sme si zvolili, je jazyk z rozdielnej jazykovej rodiny, dajme tomu z germánskej, proces štúdia bude o to náročnejší. Podobne, ako je to s ľudskými rodinami, z ktorých každá má vlastné zvyky a zvláštnosti, aj jazykové rodiny sa líšia rozdielnymi pravidlami, ktoré musíme rešpektovať. A presne tak je to aj so slovenčinou a angličtinou slovanským a germánskym jazykom.

Jednou zásadnou odlišnosťou medzi týmito dvomi jazykmi je slovosled (angl. word order). Slovenčina je flektívny jazyk, t.z. jazyk, v ktorom sa slová ohýbajú pomocou koncoviek. My Slováci si to neuvedomujeme, pretože je to náš materinský jazyk a hovoríme ním od útleho detstva, no pre cudzincov je fakt drina naučiť sa všetko to skloňovanie a časovanie. Avšak práve vďaka týmto koncovkám, ktoré naznačujú vzťahy medzi jednotlivými vetnými členmi, si môžeme dovoliť v slovenčine rozhádzať vetný slovosled, ako sa nám páči, a veta bude vždy zrozumiteľná a dávať ten istý význam.

V angličtine je to presne naopak. Je to neflektívny jazyk, čiže neskloňuje ani nečasuje. Ešte do stredoveku bola flektívnym jazykom a dôkazom toho je zopár “pozostatkov” ohýbania v podobe koncoviek, ako je napríklad veľmi neobľúbené -s, ktoré musíme v prítomnom čase pridávať za sloveso v tretej osobe jednotného čísla (he works, she speaks, it snows), stupňovanie prídavných mien (cold-colder-coldest) či osobné zámená, ktoré v iných pádoch ako v nominatíve menia svoju podobu (I-me, he-him, she-her, we-us, they-them). Povieme si teda, “aký je angličtina ľahký jazyk! Ako dobre, že sa nemusím otravovať s ohýbaním!”. Všetko má ale svoju daň. Absencia koncoviek si vyžiadala pevný slovosled, od ktorého v podstate závisí celý význam vety a ktorý musíme striktne dodržiavať.

Nie je to ale žiadna veda a keď si zapamätáte nasledujúci vzorec ako otčenáš a budete sa ním riadiť, garantujem vám, že tak predídete mnohým nedorozumeniam a zjednodušíte si proces transformovania myšlienok do slov. Viem, že je to ťažké, ale keď budete chcieť povedať vetu v angličtine, skúste sa odosobniť od slovenčiny a usporiadať slová takto:

Základný slovosled anglickej vety
Základný slovosled anglickej vety

Čo je podmet (angl. subject)?

Podmet je podstatné meno alebo zámeno v nominatíve, čiže v prvom páde v skloňovaní (kto-čo), napr. pes – the dog.

Čo je sloveso (angl. verb)?

Sloveso je slovo vyjadrujúce dej, napr. hrýzť – bite.

Čo je predmet (angl. object)?

Predmet je vetný člen, ktorý rozvíja sloveso a môže byť vo všetkých ostatných pádoch okrem nominatívu, napr. muža – the man.

Skúsme si teraz demonštrovať dôležitosť slovosledu v slovenčine a angličtine.

Slovenčina – voľný slovosled:

Pes pohrýzol muža. / Muža pohrýzol pes.

– význam sa nemení, či začneme podmetom alebo predmetom. Vďaka koncovke -a v slove muža vieme, že muž bol pohryzený psom.

Angličtina – pevný slovosled:

The dog bit the man. – Pes pohrýzol muža.

The man bit the dog. – Muž pohrýzol psa.

Úsmevné, no výstižné – jasne tu vidíme, že zamenením podmetu za predmet sa úplne zmenil význam vety. Pointa: vždy sa striktne držte fixného slovosledu podmet-sloveso-predmet.

Prirodzene však nekomunikujeme len prostredníctvom holých viet, preto sa nám do tejto rovnice často zamieša aj príslovkové určenie (angl. adverbials), a to spôsobu (manner), miesta (place) a času (time). V tomto prípade sa vzorec pevného slovosledu doplní takto:

Slovosled rozvitej anglickej vety
Slovosled rozvitej anglickej vety

Zopár príkladov:

Príklady slovosledu v rozvitých anglických vetách

Otázky

Pri otázkach si musíme zapamätať jednu zásadnú vec, a tou je obrátený slovosled (inverted word order). Obrátená je na ňom pozícia podmetu a slovesa, čiže otázku vždy začíname slovesom, pokračuje podmet a napokon zvyšok vety. Angličtina tu má však ešte jednu komplikáciu naviac. Pomocné slovesá (helping verbs/auxiliary verbs). Bez nich správne otázku skrátka nevytvoríte. Nazývajú sa pomocné, pretože nemôžu vo vete existovať samostatne, ale sú vždy spojené s hlavným slovesom (main verb). Ide o do/does v prítomnom čase, did v minulom čase, have/has v predprítomnom čase, had v predminulom a will v budúcom čase.

Vzorec pre tvorenie otázok teda bude vyzerať takto:

Základný slovosled anglickej otázky
Základný slvosled anglickej otázky
Príklady slovosledu anglickej otázky
Príklady slovosledu anglickej otázky

Nikdy nezačínajte otázku hlavným slovesom. Je to lákavé, keďže slovenčina to tak robí, ale zneli by ste takpovediac “ako Taliani” 🙂

Páči sa ti to? – ✔ Do you like it? x Like you it?

Videla ten film? – ✔ Did she see the movie? x Saw she the movie?

Zvyšná časť vzorca je presne taká istá ako v oznamovacích vetách, teda po predmete nasleduje príslovkové určenie spôsobu, miesta a času.

! Výnimkou je sloveso BYŤ, pretože v otázke nepotrebuje žiadne pomocné slovesá:

Slovosled otázky so slovesom "byť"
Slovosled otázky so slovesom „byť“

Napr. Is he a doctor? / Were you tired? / Are these keys yours? / Is she at home?

Posledná vec, ktorá vie ešte pri otázkach narobiť neplechu, sú predložkové väzby. Ak sa na sloveso viaže predložka, umiestníme ju na koniec otázky:

Odkiaľ pochádzaš? – Where do you come from?

S kým cestuješ? – Who are you traveling with?

Čo počúvaš? – What do you listen to?

Za kým si šiel? – Who did you go to?

Pre koho pracuješ? – Who do you work for?


Existenčná väzba “there is/there are

U slovenských študentov nie najobľúbenejšia vec, čo vyplýva z toho, že v slovenčine nič podobné nepoužívame. Ide teda o kombináciu There + be + podstatné meno na vyjadrenie toho, že niečo existuje. Používame ju takmer výlučne so slovesom byť, a to keď chceme oznámiť novú informáciu o tom, že niekto alebo niečo je/bolo/bude na istom mieste/v istom čase. Povedzme, že sme v hoteli a chceme povedať:

Na recepcii je veľmi milá pani.” Mechanický (a nesprávny) preklad by bol:

At the reception is a very nice lady.” Čiže skladba:

príslovk.určenie + sloveso + predmet (→CHYBA – chýbajúci podmet)

Zatiaľ čo príslovkové určenie na začiatku vety nie je chybou – môžeme ho tam dať, ak chceme túto informáciu zdôrazniť, hneď za ním musí bezpodmienečne nasledovať podmet. A ten nám nahradí väzba there is:

At the reception there is a very nice lady.”

Podobné príklady:

“Na jeho stole je zopár dokumentov.”

There are a couple of documents on his desk.”

“Všade bol prach.”

There was dust everywhere.”

“Budúci týždeň je skúška.”

There is an exam next week.”

O anglickom slovoslede, jeho pravidlách aj výnimkách, by sa dalo písať ešte neskutočne veľa, no cieľom tohto článku bolo vypichnúť tie najpodstatnejšie zásady, ktoré vám, dúfam, pomohli a objasnili spôsob usporiadania slov vo vetách. Hlavne si vždy pamätajte poradie podmet-sloveso-predmet and you’re good to go 🙂