Učte sa anglické frazálne (frázové) slovesá efektívnejšie

Marian Herud

YouTube video

Už sa angličtinu už roky, máte pocit, že rozumiete celkom obstojne a aj sa dohovoríte, tak sa vyberiete do nejakej anglicky hovoriacej krajiny, alebo začnete pozerať film v pôvodnom znení a zrazu začnete svoje tvrdenia o vašej angličtine prehodnocovať.

Bežná angličtina je veľmi idiomatický jazyk. Idiomatický znamená, že sa v ňom používa veľa ustálených slovných spojení a frazálnych slovies, ktorých význam nemusí byť na prvý pohľad jasný.

Jednou z najtypickejších vlastností angličtiny je kombinovanie slovies s predložkami alebo príslovkami.

give away
turn up

Takáto kombinácia slovesa a predložky resp. príslovky sa nazýva frazálne alebo frázové sloveso.

Niekedy musia byť slovesá a predložky vždy spolu a nemožno ich rozdeliť:

I‘m looking for my keys.
I‘m looking my keys for. (Nesprávne)

V iných prípadoch môžeme medzi sloveso a predložku vložiť podstatné meno alebo zámeno

I‘ll turn the TV down. / I‘ll turn down the TV.

O týchto gramatických zákonitostiach si však povieme v inom článku.

V bežnom rozhovore sa frazálnym slovesám nevyhnete

Frazálne slovesá sa v bežnej reči používajú viac ako ich jednoslovné ekvivalenty.

Frazálne slovesá sú staroanglickým dedičstvom, kdežto jednoslovné slovesá sú často pôvodom z gréčtiny či latinčiny a používajú sa vo formálnejšom prejave.

Je pravdepodobnejšie, že v bežnej reči by ste počuli: I‘ll pick you up at 8. ako I‘ll collect you at 8. Ak nechcete znieť veľmi knižkovito alebo formálne určite by ste do svojho vyjadrovacieho repertoára mali zaradiť frazálne slovesá.

Frazálne slovesá v slovenčine trochu inak

Mnohým, ktorí sa učia angličtinu sa frazálne slovesá zdajú byť bizarné.  Existuje však mnoho jazykov ako nemčina, rumunčina ale aj maďarčina či holandčina, v ktorých sa bežne používajú frazálne slovesá.

Ak si však myslíme, že slovanské jazyky, vrátane slovenčiny, sú nejakou svetlou výnimkou tak sa mýlime.

Jediným rozdielom je, že my predložku pridlávme pred sloveso, a preto sa nám zdá, že dané sloveso je jednoducho len ďalšie sloveso ako každé iné. Je to však iba zdanie. Vezmime si napríklad sloveso písať.

Zjednodušene môžeme povedať, že slovenské slovesá s predponami ako vy-, od-, na-, pre-, do- atď. sú obdobou anglických frazálnych slovies.

Ako rodení Slováci cítime, ktorú predponu použiť, no môžeme mať problém vedieť dostatočne vysvetliť, tak ako rodení Angličania či Američania môžu mať problém vysvetliť používanie konkrétnych predložiek vo frazálnych slovesách.

Ako sa tvoria frazálne slovesá?

Väčšina frazálnych slovies sa skladá z dvoch slov. Prvým je krátke, jednoduché sloveso (napr. break, bring, come, do, fall, get, give, go, let, make, put, take, throw, turn a i.), ktoré sa často kombinuje s predložkou alebo príslovkou vyjadrujúcou polohu alebo smer (napr. down, up, in, out, off, on, over, under), ktorá mení význam celého frazálneho slovesa.

Jedno sloveso sa môže kombinovať s viacerými predložkami

take out (vybrať)
take in (pochopiť)
take off (vzlietnuť)
take over (prebrať)
take up (začať sa venovať)

Situáciu trochu komplikuje fakt, že jedna takáto kombinácia slovesa a predložky môže mať viacero významov.

take off
The plane is taking off in 30 minutes.
Lietadlo vzlietne o 30 minút.

Take off your shoes.
Vyzujte si topánky.

The product didn‘t take off.
Výrobok sa neuchytil.

To však neznamená, že frazálne slovesá sú obzvlášť ťažké či dokonca nenaučiteľné. Frazálne slovesá sa zdajú byť ťažké, pretože im mnohí nevenujú pozornosť a pretože im nevenujú pozornosť nevedia ich používať a keďže ich nevedia používať zdajú sa byť ťažké.

Mentálny proces učenia sa frazálnych slovies je však rovnaký ako pri bežnom učení sa slovíčok. K nejakému reťazcu písmenok (slovu) priraďujeme v danom kontexte význam, koncept. V tomto smere sú frazálne slovesá rovnaké ako všetky ostatné slová.

Vládne kontext

Absolútne rozhodujúcim faktorom je v takýchto prípadoch spomínaný kontext. Aj to o čom práve hovoríme bude zásadne ovplyvňovať význam daného frazálneho slovesa.

Zoberme si napríklad frazálne sloveso take off. Ak hovoríme o lietaní, letisku, cestovaní a pod., tak take off bude s veľkou pravdepodobnosťou znamenať vzlietnuť.

Ak hovoríme o oblečení, tak take off bude znamenať vyzuť resp. vyzlieť si.

No a ak sa rozprávame o produktoch na mítingu vo firme, take off môže znamenať uchytiť sa.

Aby sme sa chceli prirodzene naučiť čo-ktorá kombinácia slovesa a predložky znamená, potrebovali by sme ju viackrát použiť v zodpovedajúcom a reálnom kontexte. Život nám však neumožňuje oženiť či vydať sa do Ameriky a každodenne zažívať a používať frazálne slovesá v rôznych kontextoch. Pre drvivú väčšinu Slovákov je takéto prirodzené učenie sa jazyka jednoducho nemožné. Ale to neznamená, že frazálne slovesá nie sú naučiteľné aj doma.

Aj keď sa používanie frazálnych slovies zdá byť chaotické, nie je to tak. Je možno trochu odvážne hovoriť o systéme, pretože potom niekto môže očakávať, že stačí pár pravidiel a začnete ovládať frazálne slovesá. Tak to bohužiaľ nefunguje. Ale aj v slovenčine môžeme pri predponách pozorovať istú podobnosť. Zoberme si napríklad predponu vy-.

Ak by ste mali niekomu vysvetliť rozdiel medzi slovenskými slovami vhodiť a vyhodiť, ako by ste na to išli?

Podstatnú časť vášho vysvetľovania by zrejme zabralo objasnenie zmeny významu spôsobeného predponami vy- a v-.

Podobne je to aj v angličtine. Prvkom určujúcim význam nie je iba samotné sloveso (to je v oboch prípadoch rovnaké a väčšinou je to jednoduché sloveso, ktorého význam poznajú aj začiatočníci), ale predovšetkým predložka, ktorá má spolu s kontextom rozhodujúci vplyv na význam celého slovesa.

Existuje teda nejaký systém?

Do istej miery áno. Trik spočíva v tom, aby sme sa naučili „vycítiť“ vplyv predložiek na význam celého frazálneho slovesa.

Predložky majú svoje doslovné významy.

Keď sa sloveso skombinuje s doslovným významom predložky, nie je väčšinou problém určiť celkový význam frazálneho slovesa.

Okrem môžu mať predložky aj prenesený význam. V takýchto prípadoch nie je ľahké vydedukovať význam frazálneho slovesa.

Our boss pointed out the main problem.
Náš šéf poukázal na  hlavný problém.

Po prečítaní anglickej vety nemusí byť hneď jasné, že point out znamená poukázať na, zdôrazniť niečo.

Snažte sa nájsť slovenské slovo, ktoré najviac vystihuje význam frazálneho slova, no predovšetkým vplyv predložky. Keď sa frazálne slovesá učíte, vizualizujte si ich. Neučte sa iba písmenká ale aktívne si predstavte sloveso v kontexte ako nejaký „obrázok“

point out – poukázať (na niečo)
point out – vypichnúť (teda z mnohých problémov dať, ukázať (point) jeden problém von (out)

Ak si osvojíme predovšetkým prenesené významy predložiek, frazálne slovesa nám postupne začnú dávať oveľa väčší zmysel a logiku. (Aj keď hľadať logiku v jazyku je trochu odvážna misia.) Existuje totižto aj na množstvo výnimiek a rozporuplností s touto „logikou“. Ale to je úplne v pohode. Pri učení jazyka sa treba naučiť žiť s istou mierou chaosu a prijať ju ako prirodzenú súčasť každého jedného jazyka.

Ako sa neučiť frazálne slovesá

Neodporúčam sa učiť frazálne slovesá spôsobom jedno sloveso a všetky predložky. Nevytvárajte si dlhé zoznamy frazálnych slovies. Nijako vám to nepomôže zapamätať si frazálne slovesá. Bude to len zhluk slovies, ktoré sa možno nabiflíte, no, kvôli žiadnemu kontextu si na ne v danej situácii nespomeniete a rýchlo ich zabudnete. Vždy sa snažte nové frazálne slovesá na niečo napojiť.

Výnimkou sú prípady, keď sa sloveso významovo nemení – napr. move (sťahovať sa) – move in (nasťahovať sa), move out (vysťahovať sa), move away (odsťahovať sa).

Neučte sa frazálne slovesá izolovane: take off – vzlietnuť. Frazálne slovesá často získavajú význam z kontextu. Bez kontextu sú veľmi nejednoznačné a je ťažko určiť ich presný význam. Všímajte si funkciu predložiek a premýšľajte nad ich významom.

Ako sa učiť frazálne slovesá

Vytvárajte si krátke zoznamy frazálnych slovies na základe podobnosti predložky s ktorou sa používajú.

Alternatívne si môžete vytvoriť zoznam frazálnych slovies týkajúcich sa témy (kontextu).

Učte sa frazálne slovesá v kontexte. Vypíšte si k slovesu výstižnú vetu a naučte sa, s ktorými inými slovami sa dané frazálne sloveso často používa.

V ďalších článkoch (a videách na YouTube) si povieme sa zameriame na konkrétne slovesá s jednotlivými preložkami. Povieme si o ich význame a ako si na základe významu týchto predložiek uľahčiť ich zapamätanie a aktívne používanie