Obsah kurzu
ÚVOD
V úvodnej lekcii si povieme o najzákladnejších rozdieloch medzi slovenčinou a angličtinou.
0/2
LEKCIA 2.
V tejto lekcii si povieme ako sa tvoria otázky so slovesom byť a naučíme sa používať krátke odpovede. V oblasti slovnej zásoby si precvičíme slovíčka týkajúce sa tém národov a národností, zamestnania a vyjadrovanie pocitov. Rovnako sa naučíme rozprávať o svojich základných identifikačných údajoch.
0/12
LEKCIA 3.
V tejto lekcii sa oboznámime s anglickými členmi, no predovšetkým s neurčitým členom "a" a "an". Zároveň si povieme niečo o jednotnom a množnom čísle. Naučíme sa používať ukazovacie zámená ako tento, tamten, tieto a tamtie. V rámci slovnej zásoby sa zase naučíme, ako sa po anglicky povedia bežné predmety z každodenného života, číslovky od 11 do 100 a napokon si povieme, ako vyjadríme, koľko je hodín.
0/12
LEKCIA 4.
V tejto lekcii sa zameriame na privlastňovanie. Povieme si o privlastňovacích zámenách v angličtine a rovnako si vysvetlíme koncept privlastňovacieho 's. V oblasti slovnej zásoby sa naučíme slovíčka spojené s rodinou a angličtinu si precvičíme aj v kontexte najbežnejších prídavných mien.
0/8
LEKCIA 5.
V tejto lekcii sa budeme zaoberať jedným z najzákladnejších časov, ktorý sa volá prítomný priebehový čas. Naučíme sa aj slovíčka na tému jedlo a nápoje a potom si tieto dva javy precvičíme v praktickej komunikácii.
0/7
LEKCIA 6.
V tejto lekcii sa ešte hlbšie pozrieme na prítomný jednoduchý čas, a síce na otázky. Vysvetlíme si aj tvorenie otázok s opytovacími zámenami a porovnáme si ich s otázkami so slovesom byť. V slovnej zásobe sa zameriame na služby a prítomný jednoduchý čas si precvičíme v konverzácií o každodenných činnostiach.
0/9
LEKCIA 7.
V siedmej lekcii sa naučíme používať predmetové zámená, ako jemu, nás alebo mne. Ďalej si povieme, ako vyjadriť naše schopnosti pomocou slovesa "can" (vedieť). V rámci slovnej zásoby sa oboznámime so slovesami, ktoré používame na vyjadrenie toho, čo máme, nemáme radi, čo nám vadí, čo milujeme či neznášame. No a v súvislosti s tým sa naučíme aj hovoriť o tom, čo radi robíme vo svojom voľnom čase.
0/9
LEKCIA 8.
V ôsmej lekcii sa naučíme používať väzbu "there is", ktorá slúži na vyjadrenie toho, čo sa kde nachádza. Slovná zásoba je zase upriamená na miesta v meste ako kostol, vlaková stanica či nemocnica, ďalej miestnosti v dome a tiež nábytok. Napokon si povieme aj to, ako používať predložky miesta ako na, medzi, pred atď.
0/10
LEKCIA 9.
V deviatej lekcii si povieme, ako používať minulý tvar slovesa byť, teda bol som, boli ste atď., ako v kladných, tak aj v záporných vetách a otázkach. V rámci slovnej zásoby sa naučíme vyjadrovať radové číslovky (prvý, druhý, desiaty), mesiace, roky a napokon aj celé dátumy.
0/8
LEKCIA 10.
Gramatika desiatej lekcie je zameraná na minulý čas pravidelných a nepravidelných slovies, a slovná zásoba sa upriamuje na činnosti, ktoré radi robievame na dovolenkách. V praktickej časti spojíme všetko dokopy a porozprávame sa o tom, čo sme robili na našej poslednej dovolenke.
0/10
LEKCIA 11.
V lekcii 11. sa bližšie oboznámime so slovesami have, do, get a go, a naučíme sa, ako sa po anglicky povedia ďalšie bežné činnosti z každodenného života. Povieme si, ako sa používa rozkazovací spôsob a naučíme sa aj, ako niekomu jednoducho povedať, kadiaľ má ísť.
0/7
LEKCIA 12.
V lekcii 12. sa konečne začneme venovať prítomnému času, ktorý vyjadruje čo sa deje práve teraz, v prítomnosti. Ďalej sa naučíme farby, časti oblečenia a nakoniec si to všetko pekne zopakujeme v konverzácii.
0/8
LEKCIA 13.
Táto lekcia je zameraná na pochopenie a praktické precvičenie rozdielov medzi dvom základnými prítomnými časmi, prítomným jednoduchým časom a prítomným priebehovým časom. V rámci slovnej zásoby sa naučíme predložky, ktoré sa používajú s rôznymi časovými vyjadreniami.
0/6
LEKCIA 14.
Lekcia 14. je zameraná na vyjadrovanie budúceho času. Budúci čas sa naučíme používať aj v spojitosti vyjadrovania času.
0/4
LEKCIA 15.
V tejto lekcii sa naučíme ako vyjadrovať plány. Okrem toho sa v slovnej zásobe pozrieme ako po anglicky povedať rôzne formy dopravy.
0/6
Online kurz angličtiny pre úplných začiatočníkov A1
Obsah lekcie

1 Grammar

Časovanie slovesa byť

Sloveso byť (be) je jedným z najzákladnejších slovies v anglickom jazyku. V tejto lekcii sa naučíte časovať sloveso byť časuje a vysvetlíme si používanie skrátených tvarov v angličtine.

Grammar POINT

Časovanie slovesa byť

Sloveso byť (be) časujeme nasledovne:

Pozor na výslovnosť hlások æ ( vyslovuje sa ako slovenské /ä/), w (vyslovuje sa ako začiatok ô), r (jazykom „netrelkujeme“ ako v slovenčine), ð (vyslovujeme ako /d/ s jazykom medzi zubami).

Aj keď vidíte pauzu, snažte sa vyslovovať ako jedno slovo, krátke slová sa v angličtine často spájajú, čo tvorí charakteristickú melódiu a rytmus jazyka.

Všimnite si, že v množnom čísle je tvar slovesa byť (be) pre všetky osoby úplne rovnaký. Rovnako nezabudnite vždy so slovesom vyjadriť aj osobu.

V angličtine môžete použiť aj skrátené tvary slovesa byť (be), ktoré sa píšu a vyslovujú takto:

Čo sú skrátené tvary a načo v angličtine existujú?

Význam skrátených tvarov je absolútne rovnaký ako význam plných tvarov slovesa byť (be).

Nakoľko skrátené tvary majú vplyv na rytmiku reči, viac sa používajú v ústnom ako v písomnom prejave. V písanej forme totižto rytmika jazyka nezohráva takú dôležitú úlohu. V hovorenej angličtine totižto viac zdôrazňujeme slová, ktoré majú význam a pomenúvajú konkrétnu vec. Tieto slová sa vyslovujú razantnejšie, pomalšie a zrozumiteľnejšie. Naproti tomu slová, ktoré neprenášajú jasný význam (pomocné slovesá, predložky a pod.), sa vyslovujú tichšie a rýchlejšie, a tým pádom môžu byť ťažšie zrozumiteľné.

Pri tvorení skrátených tvarov sa dve slová spoja a vždy sa pritom vynecháva nejaká hláska/hlásky. Na indikáciu toho, že určitá hláska v slove chýba, sa používa malá čiarka zhora, ktorú nazývame apostrof.

Ak sa od začiatku budete snažiť používať skrátené tvary, neskôr vám to pomôže hovoriť zreteľnejšie, znieť lepšie a rozumieť viac.

0% Dokončené